Gå til innhold Go to content
Bokmål Nynorsk English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.
Kundeservice Kundeservice Customer service

Henvendelser som gjelder feil i adresser, løses kun på telefon.

Spørsmål om adressefeil vert berre løyst per telefon.

Queries concerning errors in addresses can only be handled by telephone.

Chatboten vår hjelper deg døgnet rundt!

Chatboten vår hjelper deg døgnet rundt!

Our Chatbot are happy to assist you around the clock!

Start chat

Open chat

Tlf. 22 03 00 00

Mandag–fredag 8–17
Lørdag: Stengt

Måndag–fredag 8–17
Laurdag: Stengd

Monday–Friday 8–17
Saturday: Closed

Pressekontakter Pressekontakter Press contact

Se vår oversikt over pressekontakter.

Sjå liste over pressekontakter.

See our overview of press contacts.

Slik bruker du Digipost Slik brukar du Digipost How to use Digipost

Se vår guide til hvordan du bruker Digipost.

Sjå vår guide til korleis du brukar Digipost.

See our guide to Digipost.

Søket ga dessverre ingen treff.

Søket ga dessverre ingen treff.

The search did not return any results

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 22 03 00 00

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 22 03 00 00

Try another query, or contact Customer Service
E-mail: kundeservice@digipost.no
Telephone: 22 03 00 00

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Frequently asked questions

Hvordan registrerer jeg meg i Digipost?
Steg 1

Gå inn på digipost.no og velg «Registrer deg» øverst til høyre i menylinjen.

 • Da blir du bedt om å bekrefte identiteten din ved hjelp av BankID, Buypass eller Commfides (med smartkort). Velg ønsket metode og følg instruksjonen på skjermen.
Steg 2

Når du registrerer deg som bruker av Digipost gir du tillatelse til at alle avsendere kan sende deg digital post i stedet for papirpost til den vanlige postkassen din. Likevel er enkelte avsendere underlagt strengere juridiske krav, derfor blir du bedt om å gi et særskilt samtykke på siden «Samtykke til elektronisk kommunikasjon»

 • Trykk på knappen «Jeg samtykker»

Dette innebærer at avsendere kan velge om de vil sende deg posten digitalt eller fysisk.

Steg 3
 • E-postadresse og mobilnummer vil være preutfylt om det finnes opplysninger om deg i Kontakt- og Reservasjonsregisteret til Direktoratet for forvaltning- og IKT (Digdir)
 • Hvis det ikke finnes noen opplysninger om deg vil en dialog fra Digdir komme opp der du selv velger om du vil legge til dette i registeret, eller gå videre å fylle det ut kun til bruk i registreringen av Digipost-konto.
 • Huk av i boksen for «avtalevilkår» og «personvernerklæring»
 • Klikk på «Lag Digipost-konto» og din konto blir opprettet
Korleis registrerer eg meg i Digipost?
Steg 1

Gå inn på digipost.no og vel «Registrer deg» øvst til høgre i menylinja.

 • Da blir du bedt om å bekrefte identiteten din ved hjelp av BankID, Buypass eller Commfides (med smartkort). Velg ønsket metode og følg instruksjonen på skjermen.
Steg 2

Når du registrerer deg som brukar av Digipost gjev du løyve til at alle avsendarar kan sende deg digital post i staden for papirpost til den vanlige postkassa di. Trass dette er enkelte avsendarar underlagt strengare juridiske krav, difor blir du bedt om å gi eit særskilt samtykke på sida «Samtykke til elektronisk kommunikasjon».

 • Trykk på knappen «Eg samtykker»

Dette inneber at avsendarar kan velje om dei vil sende deg posten digitalt eller fysisk.

Steg 3
 • E-postadresse og mobilnummer vil vere preutfylt om det opplysningar om deg i Kontakt- og Reservasjonsregisteret til Direktoratet for forvaltning- og IKT (Digdir)
 • Hvis det ikkje fins opplysningar om deg vil ein dialog frå Digdir komme opp der du sjølv vel om du vil leggje til dette i registeret, eller gå videre å fylle det ut kun til bruk i registreringa av konto i Digipost.
 • Huk av i boksen for «vilkåra» og «personvernerklæringa»
 • Klikk på «Lag Digipost-konto» og din konto blir oppretta
How do I register in Digipost?
Step 1

Go to digipost.no and select «Register» at the top right in the menu bar.

 • You are asked to verify your identity using BankID, Buypass or Commfides (with smart card). Select the method you wish to use, and follow the instructions on the screen.
Step 2

When you register as a user of Digipost, you permit all senders to send you digital post, instead of paper mail to your usual postbox. Nonetheless, individual senders are subject to stricter legal requirements, so that you are asked to provide specific consent on the «Agreement for the use of Electronic Communication» page.

 • Click on the «I consent» button.

This means that senders can choose whether to send you digital or physical post.

Step 3
 • If your information is in the Contact and Reservation Register by Agency for Public Management and eGovernment (Digdir) your email and cell phone number will be pre populated
 • If your information is not previously registered with Digdir, a dialog box from Digdir will appear. You can either choose to be added to the register or to continue and just use your information to register a Digipost account
 • Check the box for “terms for Digipost” and “Privacy policy for Digipost”
 • Click on the “Create Digipost account” button
Hva gjør jeg når jeg ikke får logget inn?
ID-Porten

Vi anbefaler at du alltid velger innlogging med ID-porten. Da kan du velge mellom BankiD, Buypass, Commfides og MinID, og du får tilgang til alle meldinger i Digipost Les mer om de ulike innloggingene på ID-portens hjelpesider

Dersom du opplever problemer med BankID kan du se mer informasjon her. Trenger du hjelp med Buypass kan du se mer informasjon her.

Passord

Du kan også logge inn med person- eller D-nummer i Digipost, men da får du bare tilgang til å lese meldinger fra private bedrifter og privatpersoner.

Om du har glemt passordet ditt kan du trykke på lenken Glemt passord.

Det enkleste er å logge inn med BankID, Buypass eller Commfides for å endre passord. Hvis det ikke er mulig kan du velge å motta engangskoder. Kodene vil bli sendt til e-postadresse og telefonnummer som er registrert i kontaktinformasjonen din. Du må bruke begge kodene for å endre passordet ditt, og det kan ta litt tid før du mottar de på SMS og e-post.

I passordet du velger må du bruke minst 9 tegn bestående av små og store bokstaver. Bruk gjerne tall og spesialtegn.

Kva gjer eg når eg ikkje får logga inn?
ID-Porten

Vi tilrår at du alltid vel innlogging med ID-porten. Då kan du velje mellom Bankid, Buypass, Commfides og Minid, og du får tilgang til alle meldingar i Digipost Les meir om dei ulike innloggingane på ID-portens hjelpesider

Dersom du opplever problem med BankID kan du sjå meir informasjon her. Trenger du hjelp med Buypass kan du sjå meir informasjon her.

Passord

Du kan også logga inn med person- eller D-nummer i Digipost, men då får du berre tilgang til å lesa meldingar frå private bedrifter og privatpersonar.

Har du gløymt passordet ditt kan du trykke på lenka Gløymt passord.

Det enklaste er å logga inn med BankID, Buypass eller Commfides for å endra passord. Viss det ikkje er mogleg kan du velje å få eingongskodar. Kodane vil bli sende til e-postadresse og telefonnummer som er registrert i kontaktinformasjonen din. Du må bruka begge kodane for å endra passordet ditt, og det kan ta litt tid før du får dei på SMS og e-post.

I passordet må du bruke minst ni teikn av små og store bokstavar. Bruk gjerne tal og spesialteikn.

What must I do if I cannot log in?
ID-Porten

We recommend that you always login with ID-porten. You can choose between MinId, BankID, Buypass and Commfides, and you will always have access to all mail.

You can read more about the different ways to login on ID-porten´s pages

Password

You can also login with your national identification number or D-number to Digipost, but you will only get access to mail from private persons and companies.

If you have forgotten your password, you can click on the link Forgot password.

The easiest way is to login with BankID, Buypass or Commfides to change password. If that is not possible you can choose to get a one-time pass code. We will send the codes to the phone number and email address you have registered in Digipost. You must use both codes to reset your password, and it may take some time before you receive the one-time pass codes by SMS and email.

You must use at least 9 characters, with a mixture of small and uppercase letters, numbers or special characters for your password.

Hvordan kan jeg se innholdet i brev direkte i Digipost?

Hvis nettleseren din ikke klarer å vise filtypen brevet er sendt i, kan du prøve en annen nettleser eller sjekke innstillingene på nettleseren. Noen ganger kan det være nødvendig å åpne dokumentet i fullskjerm for å lese pdf-dokumenter, eller laste ned Adobe Acrobat reader. Hvis brevet inneholder en lenke til innhold er det fordi avsenderen har valgt denne løsningen. Du må kontakte avsender eller klikke på lenken for å se innholdet.

Vi anbefaler alltid å bruke oppdatert versjon av nettleseren.

Korleis kan eg sjå innhaldet i brev direkte i Digipost?

Dersom nettlesaren din ikkje klarer å vise filtypen brevet er sendt i, kan du prøve ein annan nettlesar eller sjekke innstillingane pånettlesaren. Nokre gonger kan det vere nødvendig å laste ned Adobe Acrobat Reader for å opne PDF-filer. Dersom brevet inneheld ei lenkje til innhald, er det fordi avsendaren har valt denne løysinga. Du må kontakte avsendaren eller klikke på lenkja for å sjå innhaldet.

Vi tilrår alltid å bruke oppdatert versjon av nettlesaren.

How can I view the content of a letter directly in Digipost?

If your browser is unable to display the file type used to send the letter, you can try a different browser or check your browser settings. Sometimes it may be necessary to download Adobe Acrobat Reader to open PDF files. If the letter contains a link to content, this is because the sender has chosen this solution. You have to contact the sender or click the link to view the content.

We recommend that you always use an updated version of your browser.

Hvordan løser jeg problemer med BankID?

Slik løser du de vanligste problemene med BankID:

 • Beskjed om feil inntastet data: Om du får tastet inn fødselsnummer og kode fra kodekalkulator, men deretter får beskjed om at du har tastet inn feil data, kan det hende BankID-brikken din er deaktivert. Dette kan du løse ved å logge inn i nettbanken eller kontakte banken din.
 • BankID-app fungerer ikke med utenlandsk mobilnummer. Du trenger norsk mobilnummer for å aktivere BankID-appen. Bruk kodebrikke, eller en av de andre innloggingsmulighetene

Du finner svar på de fleste andre spørsmål på BankID sine hjelpesider.

Korleis løyser eg problema med BankID?

Slik løyser du dei mest vanlege problema med BankID:

 • Beskjed om at du har tasta inn feil data: Tastar du inn fødselsnummer og kode frå kodekalkulator, og får beskjed om at du har tasta feil, kan det hende at BankID-brikken din er deaktivert. Dette kan du løyse ved å logge inn i nettbanken eller kontakte banken din.
 • BankID-app fungerer ikkje med utanlandsk mobilnummer. Du treng norsk mobilnummer for å aktivere BankId-appen. Bruk kodebrikke, eller ei av dei andre innloggingsmoglegheitane.

Du finn svara på dei fleste andre spørsmål på BankID sine hjelpesider.

How can I solve problems with BankID?

How to solve the most common problems with BankID:

 • Message concerning incorrectly entered data: If you have entered your personal ID number and the code from your code calculator, but then get the message that you have entered incorrect data, your BankID chip may have been deactivated. You can solve this by logging into your online bank or contacting your bank.
 • BankID-app does not work on foreign cell phone numbers. You need a Norwegian phone number to activate the app. Please use a bank code chip, or one of the other login mechanisms.

You can find answers to most other questions on BankID's help pages.

Hvordan kan jeg vite at e-poster fra Digipost er ekte?

Det hender dessverre at ondsinnede aktører sender ut falske e-poster som ser ut som de kommer fra Digipost. Den enkleste måten å skille ekte fra falske e-poster er å sjekke avsenders e-postadresse. Den finner du ved å klikke på avsenderen. E-poster fra Digipost sendes alltid fra no-reply@digipost.no. Videre bør du alltid sjekke adressefeltet til lenker du mottar via e-post. Er det en annen adresse enn digipost.no går lenken heller ikke til oss.

Korleis kan eg vite at e-postar frå Digipost er ekte?

Det skjer dessverre at ondsinna aktørar sendar ut falske e-poster som ser ut som om dei kjem frå Digipost. Den enklaste måten å skilje ekte frå falske e-postar er sjekke e-postadressa til avsender. Den finn du ved å klikke på avsendaren. E-postar frå Digipost vert alltid sendt frå no-reply@digipost.no. Vidare bør du alltid sjekke adressefeltet til lenker du mottar via e-post. Er det ei anna adresse enn digipost.no går lenka heller ikkje til oss.

How do I know that e-mails from Digipost are genuine?

Unfortunately malicious actors send out e-mails that look like they come from Digipost, from time to time. The easiest way to detect malicious e-mails is to check the senders e-mail address. You find this by clicking the sender’s name. E-mails from Digipost are always sent from no-reply@digipost.no. Further you should always check the url to links you receive by e-mail. If the url is not digipost.no, the link will take you to another site than Digipost.

Vilkår og sikkerhet

Vilkår og sikkerheit

Terms and security

Hvem kan registrere seg i Digipost?

Alle innbyggere over 15 år, norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan opprette en egen konto i Digipost.

For å registrere deg må du bekrefte identiteten din gjennom BankID eller Buypass. Siden alle som bruker Digipost har bekreftet identiteten sin, kan du være helt sikker på at personer og virksomheter er den de utgir seg for å være.

Kven kan registrere seg i Digipost?

Alle innbyggjarar over 15 år, med norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan opprette ein eigen konto i Digipost.

For å registrere deg må du bekrefte identiteten din gjennom BankID eller Buypass. Sidan alle som nyttar Digipost har bekrefta identiteten sin, kan du vere heilt sikker på at personar og verksemder er den dei gjev seg ut for å vere.

Who can register in Digipost?

All residents over 15 years of age with a Norwegian national ID number or D number can create an account in Digipost.

To register, you must verify your identity via BankID or Buypass. Since every user of Digipost has verified their identity, you can be certain that people and companies are who they present themselves to be.

Hva skjer med den vanlige postkassen min?

Når du registrerer en konto i Digipost, gir du tillatelse til at alle avsendere kan sende deg digital post i stedet for papirpost til den vanlige postkassen din.

Ettersom noen avsendere bruker postadressen din som mottakeradresse for digitale brev, anbefaler vi at du oppdaterer postadressen du har registrert hos Posten.

Du vil fortsatt kunne motta post i den vanlige postkassen din fra avsendere som ikke har Digipost, eller som velger å sende deg papirpost i stedet for digitale brev.

Kva skjer med den vanlege postkassa mi?

Når du registrerer ein konto i Digipost, gir du alle avsendarar høve til å sende deg digital post i staden for papirpost til den vanlege postkassa di.

Ettersom nokre avsendarar brukar postadressa di som mottakaradresse for digitale brev, anbefaler vi at du oppdaterer postadressa du har registrert hos Posten.

Du vil framleis kunne få post i den vanlege postkassa di frå avsendarar som ikkje har Digipost, eller som vel å sende deg papirpost i staden for digitale brev.

What will happen to my usual postbox?

When you register as a user of Digipost, you permit all senders to send you digital post, instead of paper mail to your usual postbox.

Since some senders use your postal address as the recipient address for digital post, we recommend that you update the address you have registered with Norway Post.

You will still be able to receive paper mail in your usual postbox from senders who do not send to Digipost, or who prefer to send you paper mail instead of digital post.

Hvordan registreres riktige persondata?

Når du oppretter en Digipost-konto, hentes navn, fødselsnummer og postadresse fra Folkeregisteret, i tillegg til Postens adressedatabase. Dersom du melder endring, vil Digipost automatisk oppdateres etter en stund.

Du kan ha flere postadresser registrert. Dersom du ønsker å slette, legge til, eller rette en adresseoppføring, eller det er feil med dine personopplysninger, kan du kontakte kundeservice på telefon 22 03 00 00.

E-postadresse og telefonnummer hentes fra det nasjonale kontaktregisteret når du registrerer deg. Vi bruker dette til å varsle deg om at du har fått nye meldinger i Digipost. Hvis du vil endre e-post og telefonnummer kan du gjøre det under Innstillinger - Varsling og kontaktinfo

Korleis blir rett persondata registrert?

Når du opprettar ein Digipost-konto, blir namn og postadresse dine henta frå Folkeregisteret, i tillegg til Posten sin adressedatabase. Dersom du melder endring, blir Digipost automatisk oppdatert etter ei stund.

Du kan ha fleire postadresser registrert. Ønsker du å slette, legge til, eller rette ei adresseoppføring, eller det er feil med dine personopplysninger kan du kontakte kundeservice på telefon 22 03 00 00.

E-postadresse og telefonnummer blir henta fra det nasjonale kontaktregisteret når du registrerer deg. Vi bruker dette til å varsle deg om at du har fått nye meldingar i Digipost. Viss du vil endre e-post og telefonnummer kan du gjere det under Innstillingar - Varsling og kontaktinfo

How are the correct personal data registered?

When you create a Digipost account, your name, national identity number and street address are taken from the National Population Register or Posten's address register. If you notify a change to Posten's address register or the National Population Register your address will be changed automatically in Digipost after some time.

There may be several street addresses registered for you. If you wish to delete, add or correct an address or your personal data is incorrect, you should contact customer service on telephone no. 22 03 00 00.

E-mail adress and phone number are taken from the national contact register when you create your account. We use these to notify you when you receive new messages in Digipost. If you wish to change e-mail or phone number, you may do this fromSettings - Notification and contact information

.
Vil jeg få problemer med søppelpost?

Virksomheter betaler for å sende post i Digipost, noe som gjør det lite attraktivt å sende ut søppelpost. I motsetning til e-post må alle i Digipost gjennom en streng autentiseringsprosess, slik at du kan være sikker på at avsenderen er den de utgir seg for.

Vil eg få problem med søppelpost?

Verksemder betaler for å sende post i Digipost, noko som gjer det lite attraktivt å sende ut søppelpost. I motsetning til e-post må alle i Digipost gjennom ei streng autentisering, slik at du kan vere sikker på at avsendaren er den vedkomande gir seg ut for å vere.

Will I have problems with junk mail?

Companies pay to send mail in Digipost, which makes it less attractive for them to send junk mail. In contrast to email, all senders in Digipost are subject to a strict authentication process, so that you can be sure of the sender's identity.

Hva koster Digipost?

Som privatperson mottar du all digital post gratis, og du kan sende inntil 100 brev per måned uten å betale. Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokumenter så lenge du vil.

Om Digipost lanserer nye tilleggstjenester, vil disse prises i henhold til egne prislister.

Kva kostar Digipost?

Som privatperson får du all digital post gratis, og du kan sende inntil 100 brev per månad utan å betale. Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokument så lenge du vil.

Om Digipost lanserer nye tilleggstenester, blir desse prisa i høve til egne prislister.

What does Digipost cost?

As a private individual you receive all digital post in Digipost free of charge, and you can also send up to 100 letters per month at no cost. You can store up to 1 GB of letters and documents for as long as you wish.

When Digipost launches new supplementary services, these will be priced according to specific price lists.

Hva er Digipost-adressen min?

Når du registrerer deg i Digipost opprettes det samtidig en unik Digipost-adresse som følger kontoen din. Den kan brukes av alle avsendere som vil sende deg brev i Digipost, i likhet med navn, adresse og poststed.

Du finner Digipost-adressen din ved å velge Personlig informasjon under innstillingene dine.

Eksempel: ola.nordmann#123A

Kva er Digipost-adressa mi?

Når du registrerer deg i Digipost, blir det samtidig oppretta ein unik Digipost-adresse som følgjer kontoen din. Den kan brukast av alle avsendarar som vil sende deg brev i Digipost, slik som med namn, adresse og poststad.

Digipost-adressa di finn du ved å velje Personleg informasjon under innstillingane dine.

Døme: ola.nordmann#123A

What is my Digipost address?

When you register in Digipost, a unique Digipost address is created at the same time, which follows your account. It can be used by all senders that wish to send you letters in Digipost, like your national identity number, or your name, address and postcode.

You can find your Digipost address by selecting Personal information under your settings.

Example: ola.nordmann#123A

Hva gjør jeg når adressen min er utenlandsk?

Har du utenlandsk adresse kan du fortsatt motta post som sendes til fødselsnummeret ditt eller Digipost-adressen din, om det ikke er mulig å registrere riktig postadresse hos Posten.

Kva gjer eg når adressa mi er utanlandsk?

Har du utanlandsk adresse kan du framleis ta imot post som sendast til fødselsnummeret eller Digipost-adressa di, om det ikkje er mogleg å registrere rett postadresse hos Posten.

How do I register a foreign postal address?

If you have a foreign postal address, that it is not possible to register with Norway Post, you can still receive mail sent to your Norwegian national ID number or Digipost address.

Kan jeg forhindre at enkelte personer kan sende meg post?

Du kan blokkere enkeltpersoner fra å sende deg post igjen. Velg Blokkering av avsendere under innstillinger. I listen vises alle privatpersoner som har sendt deg brev i Digipost. Du kan blokkere den eller de enkelte du ønsker ved å huke av i listen.

Korleis kan eg hindre at enkelte personar sender meg post?

Du kan blokkere enkeltpersonar frå å sende deg post igjen. Vel Blokkering av avsendarar under innstillingar. I lista kjem alle privatpersonar som har sendt deg brev i Digipost opp. Du kan blokkere enkelte ved å huke av i lista.

How can I prevent specific individuals from sending me post?

You can block specific individuals from sending you any further post. Select Blocking senders under your settings. The list displays all private individuals who have sent you post via Digipost. You can block any individual(s) by ticking them in the list.

Hvordan ivaretas sikkerheten i løsningen?

Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som du er vant med i nettbanken. Når du er logget inn og leser brevene dine, skjer det gjennom en kryptert forbindelse (SSL). Alle brev og personopplysninger lagres på en sikker måte, i henhold til personopplysningsforskriften. Når du er innlogget blir det også gjort automatisk back-up av alle data lagret i kontoen din. Når en avsender sender brev til deg skjer det gjennom sikrede dataforbindelser.

Les mer om sikkerhet i Digipost her.

Korleis vert sikkerheita håndtert i løysinga?

Digipost er laga med same sikkerheit som du er vant med i nettbanken. Når du er logga inn og les breva dine, skjer det gjennom ein kryptert forbindelse (SSL). Alle brev og personopplysningar blir lagra på en sikker måte, jamfør personopplysningsforskrifta. Når du er logga inn blir det og gjort automatisk back-up av alle data som er lagra i kontoen din. Når ein avsendar sender brev til deg skjer det gjennom sikra dataforbindelsar.

Les meir om sikkerheit i Digipost.

How is the solution's security protected?

Digipost is created with the same security as you know from your online bank. When you log in to read your letters, this takes place via an encrypted connection (SSL). All letters and personal data are stored securely in accordance with the Norwegian personal data regulations. When you are logged in, all of the data stored in your account will be subject to automatic back-up. When a letter is sent to you, this takes place via a secure data connection.

Read more about security in Digipost here.

Hvordan sikres jeg mot at ansatte i Digipost får innsyn i mine dokumenter og personopplysninger?

Ansatte i Digipost har ikke tilgang til dine dokumenter. Et fåtall medarbeidere er autorisert til å vedlikeholde og korrigere kundeopplysninger. Digipost vil opptre som databehandleren din etter personopplysningsloven og er ansvarlig for at dine rettigheter oppfylles. Dersom medarbeidere i Digipost har behov for å se personopplysninger som del av sitt arbeid loggføres dette. Digipost er også sikret mot at uautoriserte personer kan få tilgang til persondata.

Korleis blir eg sikra mot at tilsette i Digipost får innsyn i dokumenta og personopplysningane mine?

Tilsette i Digipost har ikkje tilgang til dokumenta dine. Eit fåtal medarbeidarar er autoriserte til å halde ved like og korrigere kundeopplysningar. Digipost vil opptre som databehandlaren din etter personopplysningslova og er ansvarleg for at rettane dine blir oppfylte. Dersom medarbeidarar i Digipost har behov for å sjå personopplysningar som del av arbeidet sitt blir dette loggført. Digipost er også sikra mot at uautoriserte personar kan få tilgang til persondata.

How am I protected from Digipost employees accessing my documents and personal information?

Digipost employees do not have access to your documents. A small number of employees are authorized to maintain and correct customer data. Digipost will act as your data processor in accordance with the Norwegian Personal Data Act and ensure compliance with the terms of the Act. If Digipost employees need access to your personal information as part of their work, this is logged. Digipost is also protected from unauthorized individuals gaining access to personal data.

Hvordan vet jeg at det er Digipost jeg har forbindelse med?

Du kan enkelt kontrollere at du har sikker forbindelse med Digipost ved å se etter en hengelås eller grønt felt i nettleserens adresselinje. Ved å klikke på feltet eller hengelåsen vises et sertifikat utstedt til digipost.no, som bekrefter at det er Digipost du er i kontakt med.

Korleis veit eg at det er Digipost eg er kopla opp mot?

Du kan enkelt kontrollere at du har ein sikker forbindelse med Digipost ved å sjå etter ein hengelås eller eit grønt felt i adresselinja til nettlesaren. Ved å klikke på feltet eller hengelåsen visast eit sertifikat attestert til digipost.no, som stadfestar at det er Digipost du er i kontakt med.

How do I know that I am connected to Digipost?

You can easily check that you have a secure connection to Digipost by looking for a padlock or green field in your web browser's address line. If you click on the field or padlock, you will see a certificate issued to digipost.no, which confirms that you are connected to Digipost.

Hvordan bruker Digipost cookies?

Informasjonskapsler (Cookies)

”Informasjonskapsler", eller ”cookies”, er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din, for å gi deg en bedre og mer relevant brukeropplevelse når du besøker en nettside. De fleste moderne nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert.

Korleis brukar Digipost cookies?

Informasjonskapslar (Cookies)

”Informasjonskapslar", eller ”cookies”, er ein standardteknologi som stort sett alle nettsider brukar i dag. Ein cookie er ei lita tekstfil som blir lagra i nettleseran din, for å gi deg ei betre og meir relevant brukaroppleving når du besøker ei nettside. Dei fleste moderne nettlesarar aksepterer automatisk cookies, men du kan sjølv velje å endre innstillingane slik at cookies ikkje blir akseptert.

How does Digipost apply cookies?

Cookies

”Cookies” is a common technology for tracking applied by most web pages today. A cookie is a small text file that is stored in your browser to give you a better and more relevant user experience when visiting a web page. Most modern browsers accept cookies automatically, but you can change this setting in your browser.

Kan jeg deaktivere eller stenge Digipost-kontoen min?

Hvis du vil si opp Digipost kan du deaktivere og stenge kontoen din.

Velg Min konto i Digipost under innstillinger, og følg instruksjonene på siden. Du må være logget inn med BankID eller Buypass for å deaktivere og stenge kontoen.

Hvis du ikke har BankID eller Buypass tilgjengelig kan du fylle ut skjemaet for oppsigelse eller deaktivering og sende det til Posten og Bring Kundeservice.

Om du velger å stenge kontoen, vil du ikke lenger kunne logge inn i Digipost. Tre måneder etter stengingen vil alt innholdet i kontoen slettes. Det er derfor viktig at du henter ut meldinger og filer før du avslutter kontoen.

Hvis du gjenåpner kontoen innen tre måneder, beholder du innholdet slik det var da du valgte å stenge. Tilganger til andre postkasser må settes opp på nytt.

Kan eg deaktivere eller stenge Digipost-kontoen min?

Om du vil seie opp Digipost kan du deaktivere og stenge kontoen din.

Vel Min konto i Digipost under Innstillingar, og følj instruksjonane på sida. Du må vere innlogga med Id-porten eller Buypass for å dekativere eller stenge kontoen.

Viss du ikkje har BankID eller Buypass tilgjengeleg kan du fylle ut skjemaet for oppseiing eller deaktivering og sende det til Posten og Bring Kundeservice.

Om du vel å stenge kontoen, vil du ikkje lenger kunne logge inn i Digipost. Tre månader etter stenginga vil alt innhaldet i kontoen bli sletta. Derfor er det viktig at du hentar ut meldinger og filer før du avsluttar kontoen.

Viss du opnar kontoen igjen innan tre månader, kan du halde fram med å ha innhaldet slik det var då du valde å stenge. Tilgang til andre postkassar må settast opp på nytt.

Can I deactivate or close my Digipost account?

If you do not wish to use Digipost you can deactivate and close your account.

Choose My account in Digipost under Settings and follow the instructions. You must be logget in with BankID or Buypass to deactivate or close your account.

If you don't have BankID or Buypass availiable, you can fill out the deactivation form and send it to Posten and Bring customer service.

If you close your account, you will no longer be able to log into Digipost. Three months after you close your account, all of the account's content will be deleted, so it is important that you download messages and files before you close the account.

If you re-open the account within three months, the content will be retained as it was when you closed your account. Access to other mailboxes must be set up again.

Hva skjer når jeg deaktiverer brevmottak i Digipost?

Om du deaktiverer brevmottaket i den digitale postkassen din vil du ikke lenger motta ny post. Du har fortsatt tilgang til brev du allerede har mottatt og dokumenter du har lastet opp. Du kan når som helst aktivere brevmottaket igjen for å få fullt utbytte av tjenesten.

Kva skjer når eg deaktiverer brevmottak i Digipost?

Om du deaktiverer brevmottaket i den digitale postkassa di, vil du ikkje lenger kunne ta imot ny post. Du har framleis tilgang til brev du allereie har tatt imot, og dokument som du har lasta opp. Du kan når som helst aktivere brevmottaket igjen for å få fullt utbytte av tenesta.

What happens when I deactivate receipt of post in Digipost?

If you deactivate receipt of post in your digital mailbox, you will no longer receive any new post. You will still have access to post that you have already received and documents that you have uploaded. You can re-activate receipt of post again at any time, in order to benefit fully from the service.

Hvordan aktiverer jeg den digitale postkassen min igjen?

Hvis du har deaktivert brevmottaket i den digitale postkassen, må du være innlogget med BankID eller Buypass for å reaktivere Postkassen. Åpne innstillinger og velg Din konto i Digipost. Hvis du trykker på knappen Aktiver vil du igjen kunne motta ny post i Digipost.

Korleis aktiverer eg den digitale postkassa mi igjen?

Viss du har deaktivert brevmottaket i den digitale postkassa, må du vere innlogga med BankID eller Buypass for å reaktivere Postkassa. Opne innstillingar og vel Din konto i Digipost. Trykker du på knappen Aktiver vil du igjen kunne få ny post i Digipost.

How do I reactivate my mailbox?

If you have deactivated your digital mailbox, you must be logged in with BankID or Buypass in order to reactivate the Mailbox. Open settings and select Your account in Digipost. If you click on the Activate button you will once again be able to receive new post in Digipost.

Hvordan kan jeg avslutte eller overdra en Digipost-konto til pårørende ved dødsfall?

Ved død vil kundens Digipost-konto automatisk deaktiveres etter at Digipost mottar melding om dødsfallet fra folkeregisteret. Etter tolv måneder stenges Digipost-kontoen, og alt innhold blir slettet.

Om du ønsker tilgang til avdødes Digipost-konto må du sende oss følgende informasjon innen ni måneder:

 • Skifteattest fra tingretten
 • Din e-postadresse
 • Ditt telefonnummer

Når vi har mottatt informasjonen kontakter vi deg for å overdra kontoen.

Send informasjonen via melding i Digipost til Digipost kundeservice eller i posten til:

Posten og Bring Kundeservice
Stølsmyr 10
5542 Karmsund

Korleis kan eg avslutte eller overdra ein Digipost-konto til pårørande ved dødsfall?

Ved død vil kunden sin Digipost-konto automatisk bli deaktivert etter at Digipost har fått melding om dødsfallet frå folkeregisteret. Etter tolv månader blir Digipost-kontoen stengd, og alt innhald blir sletta.

Om du ønsker tilgang til avdøde sin Digipost-konto må du sende oss følgjande informasjon innan ni månader:

 • Skifteattest frå tingretten
 • Din e-postadresse
 • Ditt telefonnummer

Når vi har motteke informasjonen kontaktar vi deg for å overdra kontoen.

Send informasjonen via melding i Digipost til Digipost kundeservice eller i posten til:

Posten og Bring Kundeservice
Stølsmyr 10
5542 Karmsund

How can a Digipost account be closed or transferred to the next of kin if a person dies?

If a person dies, his or her Digipost account will be automatically deactivated when Digipost receives notice of the death from the National Registry. After twelve months the Digipost account will be closed, and all content deleted.

If you wish to access the deceased’s Digipost account, you must send us the following information within nine months:

 • Certificate of Probate from the district court
 • Your email address
 • Your phone number

We will contact you to grant access to the account after we have received the information.

Send the information in Digipost to Digipost kundeservice or by mail to:

Posten og Bring Kundeservice
Stølsmyr 10
5542 Karmsund

Hvordan kan jeg få tilgang til en konto gjennom vergefullmakt?

Om du ønsker tilgang til en Digipost-konto fordi du har vergefullmakt, må du sende en melding til Digipost kundeservice i Digipost. I meldingen må du beskrive situasjonen, oppgi kontaktinformasjonen din og legge ved en kopi av vergefullmakten.

Du vil få tilgang til kontoen når Fylkesmannen har utstedt og godkjent papirene.

Korleis kan eg få tilgang til ein konto gjennom vergefullmakt?

Om du ønsker tilgang til en Digipost-konto fordi du har vergefullmakt, må du sende ei melding til Digipost kundeservice i Digipost. I meldinga må du framstille situasjonen, oppgi kontaktinformasjonen din og legge ved kopi av vergefullmakta.

Du vil få tilgang til kontoen når Fylkesmannen har utstedt og godkjend papira.

How can I access an account through guardianship authorization?

If you want to access a Digipost account in connection with guardianship authorization, you must send a message to Digipost kundeservice in Digipost. The message must describe the situation, include your contact information and contain a copy of the guardianship authorization.

You will be able to access the account when the papers are issued and approved by the County Governor.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg krav til sterk autentisering for min Digipost-konto?

Du kan enkelt aktivere eller deaktivere krav til sterk autentisering, ved å logge inn i Digipost.

 1. Logg inn i Digipost, og åpne innstillinger
 2. Velg Min konto i Digipost
 3. Gå til avanserte innstillinger
 4. Velg Aktiver krav om sterk autentisering for å aktivere, eller Deaktiver krav om sterk autentisering for å deaktivere

Hvis du aktiverer krav til sterk autentisering, vil det ikke lengre være mulig å logge inn med kun fødselsnummer og passord. Det vil alltid kreves sterk autentisering for å logge inn i Digipost, eller når Digipost brukes som innloggingsmetode for andre applikasjoner.

Korleis aktiverer eller deaktiverer eg krav til sterk autentisering for min Digipost-konto?

Du kan enkelt aktivere eller deaktivere krav til sterk autentisering, ved å logge inn i Digipost.

 1. Logg inn i Digipost, og opne innstillingar
 2. Vel Min konto i Digipost
 3. Gå til avanserte innstillingar
 4. Vel Aktiver krav om sterk autentisering for å aktivere, eller Deaktiver krav om sterk autentisering for å deaktivere

Viss du aktiverer krav til sterk autentisering, vil det ikkje lenger vere mogleg å logge inn berre med fødselsnummer og passord. Det vil alltid bli kravd sterk autentisering for å logge inn i Digipost, eller når Digipost nyttast som innloggingsmetode for andre applikasjonar.

How can I activate or deactivate strong authentication requirements for my Digipost account?

You can easily activate or deactivate strong authentication requirements by logging in to Digipost.

 1. Log into Digipost and open settings
 2. Select My account in Digipost
 3. Go to Advanced settings
 4. Select Activate Require strong authentication to activate, or Deactivate Require strong authentication to deactivate

If you activate Require strong authentication, it will no longer be possible to log in solely with your national identity number and password. Strong authentication will always be required to log into Digipost, or when Digipost is used as the log-in method for other applications.

Hva er forskjellen på vanlig og sterk autentisering?

I Digipost tilbyr vi vanlig autentisering i form av en-faktor innlogging som krever fødselsnummer og passord.

For økt sikkerhet tilbyr vi også to-faktor autentisering fra BankID og Buypass, samt ID-porten for åpning av brev fra det offentlige.

To-faktor autentisering, også kalt sterk autentisering, identifiserer brukeren ved hjelp av to ulike faktorer.

Eksempel på faktorer:

 • Noe brukeren vet, for eksempel brukernavn og passord
 • Noe brukeren har, for eksempel en kodekalkulator
 • Noe brukeren er eller som er en fysisk del av brukeren, som for eksempel et fingeravtrykk, stemme eller øyets iris
Kva er forskjellen på vanleg og sterk autentisering?

I Digipost tilbyr vi vanleg autentisering i form av ein-faktor innlogging som krev fødselsnummer og passord.

For auka sikkerheit tilbyr vi og to-faktor autentisering fra BankID og Buypass, i tillegg til ID-porten for opning av brev frå det offentlege.

To-faktor autentisering, også kalla sterk autentisering, identifiserer brukaren ved hjelp av to ulike faktorar.

Døme på faktorar:

 • Noko brukaren veit, til dømes brukarnamn og passord
 • Noko brukaren har, til dømes ein kodekalkulator
 • Noko brukaren er eller som er ein fysisk del av brukaren, til dømes eit fingeravtrykk, stemme eller irisen i auget
What is the difference between ordinary and strong authentication?

In Digipost we offer ordinary authentication in the form of single-factor log-in that requires your national identity number and password.

To increase security, we also offer two-factor authentication from BankID and Buypass, and two-factor authentication via "ID-porten" to read post from public authorities.

Two-factor authentication, also called strong authentication, identifies the user with the help of two different factors.

Examples of factors:

 • Something the user knows, such as user name and password.
 • Something the user has, such as a code calculator.
 • Something the user is or which is a physical part of the user, such as a fingerprint, voice, or the iris of the eye.

Lagring

Lagring

Storage

Hvor lenge kan jeg lagre brev og filer?

Du kan lagre brev og filer så lenge du er registrert som kunde i Digipost. Dersom kontoen deaktiveres vil du fortsatt ha tilgang til brev du har mottatt og filer du har lastet opp, men du vil ikke motta nye brev til den digitale postkassen din. Hvis du avslutter kontoen din vil alt innhold, som meldinger og filer, bli slettet etter tre måneder.

Kor lenge kan eg lagre brev og filer?

Du kan lagre brev og filer så lenge du er registrert som kunde av Digipost. Dersom kontoen blir deaktivert vil du framleis ha tilgang til brev du har tatt imot og filer du har lasta opp, men du vil ikkje få nye brev til den digitale postkassa di. Viss du avsluttar kontoen vil alt innhald, som meldingar og filer, bli sletta etter tre månader.

How long can I store letters and files?

You can store letters and documents for as long as you are registered as a Digipost user. If the account is deactivated, you will still have access to your letters and documents, but you will not receive new post in your digital mailbox. If you close your account, all content such as letters and files will be deleted after three months.

Hvor stor lagringsplass har jeg?

Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokumenter så lenge du vil.

Kor mykje lagringsplass har eg?

Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokument så lenge du vil.

How much storage space do I have?

You can store up to 1 GB of letters and documents for as long as you wish.

Tjenester og apper

Tenester og appar

Services and apps

Hva er Neonomics?

Neonomics er et norsk betalingsforetak med base i Oslo. Selskapet tilbyr betaling fra bankkonto til bankkonto gjennom en sikker tilkobling til norske banker. Neonomics har konsesjon fra Finanstilsynet i Norge og er underlagt de krav myndighetene stiller til selskaper som driver med betalingstjenester.

Neonomics om transaksjonshistorikk? Hva brukes denne til?

Når du gir samtykke til at Neonomics kan bruke din konto til å betale faktura i Digipost, vil banken spørre deg om du ønsker å gi kontodetaljer for de valgte betalingskontoene til Neonomics. Det er kun informasjon fra kontoen du gir samtykke til å bruke som bankene videresender til Neonomics.

Banken ber om lik informasjon i alle forespørsler, uavhengig om informasjonen tas i bruk eller ei. Digipost vil bare bruke informasjon som er nødvendig for at en betaling skal kunne gjennomføres:

 • Kontonummer
 • Saldoinformasjon
 • Kontonavn

Neonomics forplikter seg til å beskytte dine individuelle rettigheter og holde dine personlige data trygge. Se Neonomics´ personvernerklæring for mer informasjon om hvordan de samler inn, behandler og lagrer data.

Hvordan fungerer betaling i Digipost?

Når du har mottatt en faktura i Digipost og ikke har en aktiv avtale må du gjøre følgende:

 • Åpne fakturaen og klikk på knappen “Gå videre til betaling” under overskriften “betal faktura i Digipost”
 • På neste side velger du hvilken bank du ønsker å bruke til betalingen
 • Etter at du har valgt bank må du samtykke til at Neonomics kan hente kontoinformasjon og gjennomføre betalingen på dine vegne
 • Deretter vil du bli bedt om å identifisere deg med elektronisk-ID slik at Neonomics kan hente kontoer som er registrert på deg
 • Når listen med bankkontoer kommer opp velger du den du ønsker å betale fra
 • Du vil så komme tilbake til Digipost der du velger bankkonto og trykker “betal”
 • Du må bekrefte betalingen ved å logge inn med elektronisk-ID
 • Etter vellykket betalingen vil du bli sendt tilbake til Digipost der fakturaen nå er markert som betalt

Hvis du har en aktiv avtale:

 • Åpne fakturaen og klikk på knappen “Gå videre til betaling” under overskriften “betal faktura i Digipost”
 • På neste side ser du en oversikt over dine aktive avtaler, og fra listen velger du hvilken bank du ønsker å bruke til betalingen
 • Du blir så sendt videre til betalingsvinduet i Digipost der du velger hvilken bankkonto du ønsker å betale fra
 • Du må bekrefte betalingen ved å logge inn med elektronisk-ID
 • Etter vellykket betalingen vil du bli sendt tilbake til Digipost der fakturaen nå er markert som betalt
Når blir betalingen faktisk gjennomført?

Betalingen blir gjennomført i det du bekrefter betalingen ved å logge deg inn med elektronisk-ID. Bankkontoen du har valgt vil bli belastet umiddelbart.

Hva betyr det at jeg inne på en faktura kan "Endre status til betalt"?

Hvis du har fått faktura i Digipost og har betalt den et annet sted så kan du selv markere fakturaen som betalt i postkassen din. Hensikten er at du enklere holder oversikt over fakturaer du har betalt.

Hvordan finner jeg detaljer om en betalt faktura?

For å finne detaljer om en betalt faktura må du åpne fakturaen og klikke på linken under overskriften "Betalt".

Jeg har fått en faktura i Digipost men får ikke mulighet til å betale den, hvorfor det?

For at du skal kunne betale i Digipost, må avsendaren sende fakturaen i eit fakturaformat der data som kontonummer, KID-nummer, beløp og forfallsdato er lesbare for Digipost. Dersom avsendaren berre sender fakturaen til Digipost som ei PDF-fil, kan ikkje Digipost hente ut data for for å gjere betalinga.

Kva er Neonomics?

Neonomics er eit norsk betalingsføretak med base i Oslo. Selskapet tilbyr betaling frå bankkonto til bankkonto gjennom ei sikker tilkobling til norske bankar. Neonomics har konsesjon frå Finanstilsynet i Noreg og er underlagt dei krava styresmaktene stiller til selskap som driv med betalingstenester.

Kvifor ber Neonomics om transaksjonshistorikk? Kva blir han brukt til?

Når du gjev samtykke til at Neonomics kan bruke kontoen din til å betale faktura i Digipost, vil banken spørje deg om du ønskjer å gje kontodetaljar for dei valde betalingskontoane til Neonomics. Det er berre informasjon frå kontoen du gjev samtykke til å bruke som bankane sender vidare til Neonomics.

Banken ber om lik informasjon i alle førespurnader, uavhengig av om informasjonen blir teken i bruk eller ikkje. Digipost vil berre bruke informasjon som er nødvendig for at ei betaling skal kunne gjennomførast:

 • kontonummer
 • saldoinformasjon
 • kontonamn

Neonomics forpliktar seg til å verne om dei individuelle rettane dine og halde dei personlege dataa trygge. Se Neonomics´ personvernerklæring kan du lese meir om korleis dei samlar inn, behandlar og lagrar data.

Korleis fungerer betaling i Digipost?

Når du har fått ein faktura i Digipost og ikkje har ein aktiv avtale, må du gjere følgjande:

 • Opne fakturaen og klikk på knappen «Gå vidare til betaling» under overskrifta «Betal faktura i Digipost».
 • På neste side vel du kva for ein bank du ønskjer å bruke til betalinga.
 • Etter at du har valt bank, må du samtykkje til at Neonomics kan hente kontoinformasjon og gjennomføre betalinga på vegner av deg.
 • Deretter vil du bli beden om å identifisere deg med elektronisk ID slik at Neonomics kan hente kontoar som er registrerte på deg.
 • Når lista med bankkontor kjem opp, vel du den du ønskjer å betale frå.
 • Du vil så kome tilbake til Digipost, der du vel bankkonto og trykkjer «Betal».
 • Du må stadfeste betalinga ved å logge inn med elektronisk ID.
 • Etter vellykka betaling vil du bli send tilbake til Digipost, der fakturaen no er markert som betalt.

Dersom du har ein aktiv avtale:

 • Opne fakturaen og klikk på knappen «Gå vidare til betaling» under overskrifta «Betal faktura i Digipost».
 • På neste side ser du ei oversikt over dei aktive avtalane dine, og frå lista vel du kva for ein bank du ønskjer å bruke til betalinga.
 • Du blir så send vidare til betalingsvindauget i Digipost, der du vel kva for ein bankkonto du ønskjer å betale frå.
 • Du må stadfeste betalinga ved å logge inn med elektronisk ID.
 • Etter vellykka betaling vil du bli send tilbake til Digipost, der fakturaen no er markert som betalt.
Når blir betalinga faktisk gjennomført?

Betalinga blir gjennomført i det du stadfestar betalinga ved å logge deg inn med elektronisk ID. Bankkontoen du har valt, vil bli belasta med ein gong.

Kva vil det seie at eg inne på ein faktura kan endre status til betalt?

Dersom du har fått faktura i Digipost og har betalt han ein annan stad, kan du sjølv markere fakturaen som betalt i postkassen din. Føremålet er at du enklare kan halde oversikt over om du har betalt.

Korleis finn eg detaljar om ein betalt faktura?

For å finne detaljar om ein betalt faktura må du opne fakturaen og klikke på lenkja under overskrifta «Betalt».

Eg har fått ein faktura i Digipost men får ikkje høve til å betale den, kvifor det?

For at du skal kunne betale i Digipost må avsendaren sende fakturaen i eit faktura-format kor data som kontonummer, KID-nummer, beløp og forfallsdato er lesbar for Digipost. Dersom avsendaren kun sender fakturaen til Digipost som ei pdf-fil kan ikkje Digipost hente ut data for å gjere betalinga.

What is Neonomics?

Neonomics is a Norwegian payment company based in Oslo. The company offers bank account to bank account payment via a secure link to Norwegian banks. Neonomics is licensed by the Financial Supervisory Authority of Norway and is subject to the requirements imposed by the authorities on companies providing payment services.

Why is Neonomics requesting transaction history? What is this used for?

When you consent to Neonomics using your account to pay invoices in Digipost, the bank will ask you whether you wish to provide account details for the selected payment accounts to Neonomics. Banks will only forward to Neonomics information from the account you give consent to use.

The bank requests the same information for all enquiries, regardless of whether or not the information is used. Digipost will only use information that is necessary to make it possible to make a payment:

 • Account number
 • Balance information
 • Account name

Neonomics is committed to protecting your individual rights and keeping your personal data safe. See Neonomics´ privacy policy for more information on how they collect, process and store data.

How does payment work in Digipost?

When you have received an invoice in Digipost and do not have an active agreement, this is what you have to do:

 • Open the invoice and click the “Continue to invoice payment” button under “pay invoice in Digipost”
 • On the next page, select which bank you want to use for the payment
 • When you have selected a bank, you have to agree to allow Neonomics to retrieve your account information and make the payment on your behalf.
 • You will then be asked to identify yourself by means of electronic ID so that Neonomics can retrieve accounts registered to you
 • Select the bank account that you want to use to make your payment when the list of bank accounts is displayed
 • You will then be taken back to Digipost, where you select your bank account and click “pay”
 • You have to confirm your payment by logging in with your electronic ID
 • On successful payment, you will be returned to Digipost, where the invoice is now marked as paid

If you have an active agreement:

 • Open the invoice and click the “Continue to invoice payment” button under “pay invoice in Digipost”
 • The next page shows an overview of your active agreements, and from the list you select which bank you want to use for your payment
 • You will then be redirected to the payment window in Digipost, where you select which bank account you want to use to make your payment
 • You have to confirm your payment by logging in with your electronic ID
 • On successful payment, you will be returned to Digipost, where the invoice is now marked as paid
When will the payment actually be made?

The payment will be made when you confirm the payment by logging in with your electronic ID. The bank account you have selected will be charged immediately.

I can “Change status to Paid” for an invoice – what does that mean?

If you have received an invoice in Digipost and have paid it elsewhere, you can mark the invoice as Paid in your mailbox. This allows you to easily keep track of whether you have paid your invoices.

How can I find details relating to paid invoices?

To view details about a paid invoice, you can open the invoice and click the link under “Paid”.

I’ve received an invoice in Digipost but don’t have an option for paying it. Why not?

To be able to make payments in Digipost, the sender has to send the invoice in a format where data such as the account number, KID number, amount and due date are readable for Digipost. If the sender only sends the invoice to Digipost as a PDF file, Digipost can’t retrieve data to allow the payment to be made.

Hvor finner jeg Digipost sine apper for iOS og Android?

Appen for iOS finner du i Apples App store

iOS-appen er optimalisert for iPhone og iPad. Du må ha iOS 15.0 eller nyere for å bruke appen.

Appen for Android finner du i Google Play Store.

Alle Android-enheter med Android versjon 10 eller nyere kan bruke appen.

Digipost støtter versjoner av iOS og Android som får sikkerhetsoppdateringer. Du kan fremdeles bruke appen med eldre versjoner, men du får ikke oppdatert til siste versjon, og går glipp av feilrettinger og forbedringer.

Kvar finn eg Digipost sine appar for iOS og Android?

Appen for iOS finn du i Apples App store

iOS-appen er optimalisert for iPhone og iPad. Du må ha iOS 15.0 eller nyare for å bruke appen.

Appen for Android finn du i Google Play Store.

Android versjon 10 eller nyare kan bruke appen.

Digipost støttar versjonar av iOS og Android som får sikkerheitsoppdateringar. Du kan framleis bruke appen med eldre versjonar, men du får ikkje oppdatert til siste versjon, og går glipp av feilrettingar og forbetringar.

Where can I find Digipost's apps for iOS and Android?

You can find the app for iOS in Apples App store

The iOS app is optimized for iPhone and iPad. You must have iOS 15.0 or a newer version to be able to use the app.

You can find the app for Android in Google Play Store.

All Android devices with Android version 10 or newer versions can use the app.

Digipost supports versions of iOS and Android that receive security updates. You can still use the app with older versions, but you can not update to the latest version and will miss out on bug fixes and improvements.

Hvordan vedlikeholdes sikkerheten i iOS- og Android-appen?

Appene bruker Digipost sitt OAuth2-API, som vil si at applikasjonen aldri er i besittelse av passordet ditt, og har kun tillatelse til å hente data fra kontoen din.

Innhold som hentes fra Digipost, for eksempel meldinger, lastes og vises kun når du trenger det, og vil alltid være beskyttet mot aksess fra andre applikasjoner på enheten din.

Dersom du har skrudd på skjermlås på enheten, vil applikasjonen lagre denne innloggingen kryptert slik at du slipper å logge inn hver gang du skal bruke Digipost.

Om du ikke har skrudd på skjermlås, vil du måtte logge inn på nytt hver gang.

Korleis blir sikkerheita i iOS- og Android-appen helt ved like?

Appene brukar Digipost sitt OAuth2-API, som vil seie at applikasjonen aldri eig passordet ditt, og har til å hente data frå kontoen din.

Innhald som hentast frå Digipost, til dømes brev eller meldingar, blir lasta og vist kun når du treng det, og vil alltid vera verna mot aksess frå andre applikasjonar på mobilen, pc-en eller nettbrettet.

Dersom du har skjermlås på mobilen, pc-en eller nettbrettet, vil applikasjonen lagre denne innlogginga kryptert slik at du slepp å logge inn kvar gong du skal bruke Digipost.

Om du ikkje har skjermlås, vil du måtte logge inn på nytt kvar gong.

How is security protected in the iOS and Android app?

The apps uses Digipost's OAuth2-API, which means that the application never has your password, but only has authorization to get data from your account.

Content that is loaded from Digipost, such as messages, is loaded and displayed only when required, and will always be protected against access by other applications on your device.

If you have turned on the screen lock on your device, the application will store an encrypted version of your log-in, so that you do not have to log in every time you use Digipost.

If you have not turned on the screen lock, you will have to log in again each time.

Sende og motta post

Sende og motta post

Sending and receiving post

Hva slags post kan jeg motta og sende i Digipost?

Du kan motta alle typer brev som i dag sendes fysisk som papirpost. I tillegg kan du motta forsendelser som på grunn av sikkerhetskrav eller formaliteter ikke er egnet for vanlig e-post. Avtaledokumenter, forsikringspoliser, fakturaer, årsoppgaver, kontoutskrifter, PIN-koder og søknader, er gode eksempler på post det er naturlig å motta i Digipost.

Digipost er også godt egnet til å sende attester, husleiekontrakter, kjøpsavtaler, klasselister, sakspapirer eller nabovarsler. All informasjon krypteres og du kan være sikker på at den som mottar brevet faktisk er rette vedkommende, fordi alle Digipost-kunder har bekreftet hvem de er.

Kva slags post kan eg motta og sende i Digipost?

Du kan få alle typar brev som i dag sendast fysisk som papirpost. I tillegg kan du ta imot sendingar som på grunn av tryggleikskrav eller formalitetar ikkje er eigna for vanleg e-post. Avtaledokument, forsikringspoliser, fakturaer, årsoppgåver, kontoutskrifter, PIN-kodar og søknadar, er døme på post det er naturleg å få i Digipost.

Digipost er og godt eigna til å sende attestar, husleigekontraktar, kjøpsavtalar, klasselister, sakspapir eller nabovarsel. All informasjon blir kryptert og du kan vere sikker på at den som tar imot brevet faktisk er rette vedkomande, fordi alle Digipost-kundar har stadfesta kven dei er.

Which types of post can I receive and send in Digipost?

You can receive all types of post that today is sent physically as printed post. You can also receive post that due to security requirements or formalities cannot be sent by ordinary email. Agreement documents, insurance policies, invoices, annual statements, account statements, PIN codes and applications are good examples of post that it is natural to receive via Digipost.

Digipost is also suitable to send certificates, rental contracts, purchase agreements, class lists, case documents or neighbor alerts. All information is encrypted and you can be certain that the sender or recipient of the post is the correct person, because everyone in the system has verified their identity.

Hvordan sendes post til min digitale postkasse?

Når du registrerer deg kobler Digipost fødselsnummeret ditt med adressene som ligger i Postens adresseregister. I tillegg er den digitale postkassen din knyttet til fødselsnummeret ditt og din unike Digipost-adresse.

Avsendere kan dermed bruke Digipost-adresse, navn, postadresse eller postnummer for å sende deg digital post. I tillegg kan bedrifter søke etter mottakere ved bruk av fødselsnummer.

Korleis blir post sendt til mi digitale postkasse?

Når du registrerer deg koplar Digipost fødselsnummeret ditt med adressene som ligg i Posten sitt adresseregister. I tillegg er den digitale postkassa di knytt til fødselsnummeret ditt den unike Digipost-adressa di.

Avsendarar kan dermed bruke Digipost-adresse, namn, postadresse eller postnummer for å sende deg digital post. I tillegg kan bedrifter søke etter mottakarar ved bruk av fødselsnummer.

How is post sent to my digital mailbox?

When you register, Digipost links your national identity number with the addresses in Norway Post's address register. In addition, your digital mailbox is linked to your national identity number and your unique Digipost address.

This means that senders can use your Digipost address, name, postal address or postcode to send you digital mail. Companies can also search for recipients using national identity numbers.

Hvordan vet jeg om jeg har fått ny post i min digitale postkasse?

Når du får ny melding i Digipost sendes det et varsel til e-postadressen du har oppgitt i kontaktinformasjonen din. Spesielt viktige brev kan også varsles per SMS, om avsenderen ønsker det. Om du ikke mottar varslene dine kan du kontrollere at kontaktinformasjonen din er riktig. Det gjør du under Varsling og kontaktinfo i innstillinger. Hvis du bruker Digipost-appen får du også varsler på mobiltelefonen. Husk å skru på varsler i innstillingene på telefonen din.

Korleis veit eg om eg har fått ny post i mi digitale postkasse?

Når du får ny melding i Digipost sendast eit varsel til e-postadressa du har oppgjeve i kontaktinformasjonen din. Når det gjeld spesielt viktige brev kan du og få et varsel på SMS, om avsendaren ønsker det. Om du ikkje får varsla dine kan du kontrollere at kontaktinformasjonen er riktig. Det gjer du under Varsling og kontaktinfo i innstillingar. Dersom du bruker Digipost-appen får du óg varslar på mobiltelefonene. Hugs å skru på varslar i innstillingane på telefonen din.

How do I know that I have new post in my digital mailbox?

When you get new message, a message is sent to the email address you have registered in your contact details. Particularly important letters can also be notified by text message, if the sender so requires. If you do not receive your messages, you should check that your contact details are correct. You can do this under Messages and contact details under settings. If you use the Digipost-app, you will also get notifications on your phone. Remember to turn on notifications in the settings on your phone.

Hvordan sender jeg brev i Digipost?

Du kan sende brev til privatpersoner, offentlige virksomheter og bedrifter med konto i Digipost, hvis mottakeren har aktivert postmottaket sitt.

Slik sender du brev:

 1. Velg Ny melding
 2. Bruk Til-feltet for å søke etter digitale mottakere ved hjelp av navn, adresse eller Digipost-adresse.
 3. Skriv inn ønsket tittel på brevet i Emne-feltet
 4. Velg om du vil skrive brevet i Digipost, laste opp klargjorte filer, eller benytte en kombinasjon av klargjorte filer og tekst du skriver inn.

Du kan maksimalt sende 10 MB per brev, fordelt på inntil 30 filer. For å legge til filer kan du enten dra og slippe de inn i Digipost, eller velge knappen Velg filer, eller dra og slipp her. Den første filen du laster opp blir hoveddokumentet i brevet, med øvrige filer som vedlegg. Om du har forfattet innhold i Digipost, benyttes teksten som hoveddokument og eventuelle filer som vedlegg.

Dersom du ikke finner de du ønsker å sende til, kan det være at de ikke ønsker å være tilgjengelig for offentlig oppslag. Det kan også hende at mottakeren ennå ikke er registrert i Digipost, eller har deaktivert postmottaket sitt for kun å sende utgående post digitalt.

Korleis sender eg brev i Digipost?

Du kan sende brev til privatpersonar, offentlege verksemder og bedrifter med konto i Digipost, viss mottakaren har aktivert postmottaket sitt.

Slik sender du brev:

 1. Vel Ny melding
 2. Bruk Til-feltet for å søke etter digitale mottakarar ved hjelp av namn, adresse eller Digipost-adresse.
 3. Skriv inn ønska tittel på brevet i Emne-feltet
 4. Vel om du vil skrive brevet i Digipost, laste opp klargjorte filer, eller nytte ein kombinasjon av klargjorte filer og tekst som du skriv inn.

Du kan maksimalt sende 10 MB per brev, fordelt på inntil 30 filer. For å legge til filer kan du enten dra og sleppe dei inn i Digipost, eller velje knappen Vel filer, eller dra og slipp her. Den første fila du lastar opp blir hovuddokumentet i brevet, med eventuelle andre filer som vedlegg. Om du har skrive innhald i Digipost, nyttar du teksten som hovuddokument og andre filer som vedlegg.

Dersom du ikkje finn dei du ønsker å sende til, kan det hende at dei ikkje ønsker å vere tilgjengeleg for offentleg oppslag. Det kan og hende at mottakaren enno ikkje er registrert i Digipost, eller har deaktivert postmottaket sitt for berre å sende utgåande post digitalt.

How do I send post in Digipost?

You can send letters to private individuals, public enterprises and companies that have a Digipost account, as long as the recipient wants to receive digital mail.

This is how you do it:

 1. Choose New message
 2. Use the To field in order to search for digital recipients by name, address or Digipost address.
 3. Type your preferred title for the letter in the Subject field
 4. Choose to write the letter in Digipost, to upload readymade files, or to use a combination of files and text.

Maximum volume per letter is 10 MB and 30 files. In order to add files you can either pull and release them into Digipost, or push the Choose files, or Pull and release buttons. The first file you upload will be the letter’s main document, while other files will be attachments. If you have written content in Digipost, this text will be main document, and eventual files will be attachments.

If you don’t find the persons you want to send to, they may not want to be available for public lookup. Another reason can be that they have not signed in to Digipost yet, or they may have deactivated their mail reception, in order to only send outgoing mail digitally.

Bør jeg be om sikker autentisering med BankID eller Buypass hos den som mottar brevet mitt?

Den grunnleggende sikkerheten i Digipost er høy nok for de aller fleste digitale brevsendinger. Likevel har du muligheten til å kreve at mottakeren skal bruke BankID eller Buypass for å lese brevet ditt.

Bør eg be om sikker autentisering med BankID eller Buypass hos den som får brevet mitt?

Den grunnleggande sikkerheten i Digipost er høg nok for dei aller fleste digitale brevsendingar. Likevel har du moglegheit til å krevje at mottakaren skal bruke BankID eller Buypass for å lese brevet ditt.

Should I request secure authentication with BankID or Buypass from recipients of my letter?

The basic security in Digipost is high enough for most digital post. Nonetheless, you can require the recipient to use BankID or Buypass to read your post.

Hvordan kan jeg forhindre at andre finner meg i Digipost?

Dersom telefonnummeret ditt er registrert som hemmelig i søketjenester som Gule Sider eller Opplysningen 1881, vil likevel adressen kunne finnes ved oppslag i Digipost. Du kan skru av synligheten under Personlig info i innstillingene dine. Fjern haken tilhørende teksten "Jeg godtar at min adresse er synlig for andre brukere". Du kan også blokkere enkeltpersoner fra å sende deg brev igjen. Dette gjøres under Blokkering av avsendere.

Dersom din fysiske postadresse er registrert som hemmelig hos Posten, vil du ikke kunne søkes frem i Digipost.

Korleis kan eg hindre at andre finn meg i Digipost?

Dersom telefonnummeret ditt er registrert som hemmeleg i søketenester som Gule Sider eller Opplysningen 1881, vil likevel adressa kunne bli funnen ved oppslag i Digipost. Du kan skru av synleg-funksjonen under Personleg info i innstillingane dine. Fjern haka med teksten "Eg godtar at adressa mi er synleg for andre brukarar". Du kan og blokkere enkeltpersoner frå å sende deg brev igjen. Dette gjerast under Blokkering av avsendarar.

Dersom den fysiske postadressa di er registrert som hemmeleg hos Posten, vil du ikkje kunne bli søkt fram i Digipost.

How can I prevent others from finding me in Digipost?

If your telephone number is registered as undisclosed in directory inquiries such as the Yellow Pages or "Opplysningen 1881", it will still be possible to find your address via look-up in Digipost. You can turn this off under Personal information under your settings. Untick "I allow my address to be visible to other users". You can also block specific individuals from sending you any further post. You can do this under Blocking senders.

If your physical postal address is registered as undisclosed at Norway Post, it will not be possible to look you up in Digipost.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har sendt brev til feil person?

Dersom uhellet er ute og du har sendt feil, er det dessverre ikke mulig å rette det opp. Dette gjelder i Digipost på samme måte som brev du sender i posten.

Kva kan eg gjere om eg har sendt brev til feil person?

Dersom uhellet er ute og du har sendt feil, er det dessverre ikkje mogleg å rette det opp. Dette gjeld i Digipost på same måte som brev du sender i posten.

What can I do if I have sent post to the wrong person?

If you have accidentally sent to the wrong person, unfortunately this cannot be corrected. This applies to Digipost in the same way as to your ordinary physical post.

Hvor finner jeg brev jeg har sendt eller kladdet?

Når du sender brev i Digipost lagres en kopi i Sendte meldinger.

Påbegynte brev lagres i Utkast. Du kan fortsette arbeidet med et påbegynt brev ved å åpne det.

Du kan enkelt slette brevene ved å markere ett eller flere, og velge Slett. Meldinger du sletter fra Sendte meldinger eller Utkast vil bli slettet umidddelbart. Vær derfor varsom når du sletter brev og filer.

Kvar finn eg brev eg har sendt eller kladda?

Når du sender brev i Digipost lagrast det ein kopi i Sende meldingar.

Brev du er i gang med lagrast i Utkast. Du kan halde fram med eit brev ved å opne det.

Du kan enkelt slette brev ved å markere eitt eller fleire, og velje Slett. Meldingar du slettar frå Sende meldingar eller Utkast vil ikkje bli lagt i papirkurven. Ver derfor forsiktig når du slettar brev og filer.

How do I find a letter I have sent, or a draft?

When you send a letter in Digipost, a copy is saved in Sent messages. You can easily delete letters by selecting one or more and clicking Delete.

Drafts are stored in Drafts. You can resume working with a draft by opening it.

When you delete content from Sent messages or Drafts, the content will not be deleted immediately, so be careful.

Er det sikkert å sende brev i Digipost?

Sikkerheten i Digipost er svært høy. Alle meldinger er kryptert både når de sendes og der de lagres. Alle avsendere og mottakere i Digipost har bekreftet hvem de er med en sikker elektronisk ID, slik at det ikke finnes falske identiteter i tjenesten.

Er det sikkert å sende brev i Digipost?

Sikkerheita i Digipost er særs høg. Alle meldingar er krypterte både når dei sendast og der dei lagrast. Alle avsendarar og mottakarar i Digipost har stadfesta kven dei er med ein sikker elektronisk ID, slik at det ikkje finst falske identitetar i tenesta.

Is it safe to send post in Digipost?

The level of security in Digipost is very high. All messages are encrypted both when they are sent and when they are stored. All senders and recipients in Digipost have verified their identity with a secure electronic ID, so that there are no false identities in this service.

Sikker digital post fra det offentlige

Sikker digital post frå det offentlige

Secure digital post from public authorities

Hvordan kan jeg flytte post fra det offentlige?

Du kan flytte brev fra det offentlige fra e-Boks til Digipost ved å velge ”Flytt din post fra det offentlige”, som du finner i menyen når du har logget inn. For at nye brev skal sendes til Digipost må du oppdatere brukerprofilen din på norge.no.

Du kan også sende en kopi av brevene du har mottatt i Digipost til e-Boks.

Korleis kan eg flytte post frå det offentlege?

Du kan flytte brev frå det offentlege frå e-Boks til Digipost ved å velje ”Flytt din post frå det offentlege”, som du finn i menyen når du har logga inn. For at nye brev skal sendast til Digipost må du oppdatere brukarprofilen din på norge.no.

Du kan og sende ein kopi av breva du har fått i Digipost til e-Boks.

How can I move mail from the public authorities?

You can move the letter from the public authorities from e-Boks to Digipost by selecting "Move your mail from the public authorities", which can be found in the menu when you login. In order to get new post delivered to Digipost you will have to update your user profile on norge.no.

You can also send a copy of the mail you have received Digipost to e-Boks.

Hva må jeg gjøre for å få digital post fra det offentlige?

Når du har konto i Digipost trenger du som regel ikke å foreta deg noe for å få digital post fra det offentlige digitalt. Unntakene er om du:

 • allerede har konto hos E-boks der du får offentlig post
 • har reservert deg mot digital kommunikasjon

norge.no kan du fjerne reservasjon mot digital kommunikasjon eller bytte digital postkasse fra E-boks til Digipost.

Kva må eg gjere for å få digital post frå det offentlige?

Når du har konto i Digipost treng du som regel ikkje å gjere noko for å få digital post frå det offentlege. Unntaka er om du:

 • allereie har konto hos E-boks der du får offentleg post
 • har reservert deg mot digital kommunikasjon

norge.no kan du fjerne reservasjon mot digital kommunikasjon eller bytte digital postkasse frå E-boks til Digipost.

What must I do to get digital post from public authorities?

In most cases you do not need to do anything to receive messages from public authorities, when you have a Digipost account. The expetions are if you:

 • already have an E-boks account where you receive digital post from public authorities
 • have opted out of digital communication from public authorities

You may opt in for digital communication or change you digital mailbox at norge.no.

Hva er forskjellen på sikkerhetsnivåene avsenderne ber om?

Om du er innlogget med BankID eller Buypass via ID-porten, kan du lese alle typer post og gjøre endre på alle innstillinger. Hvis du i stedet logger inn med MinID eller Commfides via ID-porten, må du logge inn på nytt med BankID eller Buypass for å endre innstillinger eller lese brev med strengere krav til sikkerhet.

Alle brev fra offentlig sektor krever innlogging via ID-porten. Grunnen til dette er at ID-porten er en felles innlogging for alle offentlige tjenester, og åpning av offentlige brev i Digipost betraktes som en offentlig tjeneste. Ønsker du mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt med brukerstotte@digdir.no.

Kva er forskjellen på sikkerheitsnivåa avsendarane ber om?

Om du er innlogga med BankID eller Buypass via ID-porten, kan du lese alle typar post og endre på alle innstillingar. Viss du loggar inn med MinID eller Commfides via ID-porten, må du logge inn på nytt med BankID eller Buypass for å endre innstillingar eller lese brev med strengare krav til sikkerheit.

Alle brev frå offentleg sektor krevjer innlogging via ID-porten. Grunnen til dette er at ID-porten er ei felles innlogging for alle offentlege tenester, og opning av offentlege brev i Digipost reknast som ein offentleg teneste. Ønsker du meir informasjon om dette, ver venleg å ta kontakt med brukerstotte@digdir.no.

What are the different security levels requested by senders?

If you are logged in by BankID or Buypass under ID-porten you can read all post in your Digipost mailbox and adjust any settings. If you log in with MinID or Commfides via ID-porten instead, you must log in again with BankID or Buypass to adjust settings or read post with a higher safty requirements.

All post from public authorities requires log-in via ID-porten to open any letters, irrespective of the authentication level with which users are logged in. The reason is that ID-porten is a shared log-in for all public services, and opening post from public authorities in Digipost is considered to be a public service. If you require more information about this, please contact brukerstotte@digdir.no.

Kan jeg velge å fortsatt motta post på papir?

Dersom du ikke oppretter en digital postkasse får du brev på papir som før.

I henhold til Forvaltningsloven er det også mulig å registrere en generell reservasjon mot digital kommunikasjon fra det offentlige. Mer informasjon om dette finner du på norge.no.

Kan eg velje om eg framleis vil motta post på papir?

Dersom du ikkje opprettar ein digital postkasse får du brev på papir som før.

Jamfør Forvaltningslova er det og mogleg å registrere ein generell reservasjon mot digital kommunikasjon frå det offentlege. Meir informasjon om dette finn du på norge.no.

Can I choose to continue to receive printed post?

If you do not set up a digital mailbox, you will receive printed post as before.

In accordance with the Norwegian Public Administration Act it is possible to register a general opt-out from digital communication with public authorities. You can find more information about this at norge.no.

Teknisk

Teknisk

Technical

Hvordan kan jeg laste ned dokumenter?

Du kan laste ned og arkivere dokumenter du mottar i Digipost på din egen enhet. Åpne melding og velg funksjon for å laste ned eller eksportere/dele dokumentet du vil laste ned.

Korleis kan eg laste ned dokument?

Du kan laste ned og arkivere dokument du mottek i Digipost på di eiga eining. Opne melding og vel funksjon for å laste ned eller eksportere/dele dokumentet du vil laste ned.

How can I download documents?

You may download and archive documents you receive in Digipost to your own device. Open the message and choose Download or share the documents you want to download.

Hvordan kan jeg laste opp egne dokumenter?

Du kan laste opp dokumenter til de fleste mapper, men ikke til Sendte meldinger, Utkast og Papirkurv. Velg Last opp.

Opplastingsfunksjonen støtter alle dokumenttyper, med unntak av HTML-filer. Maks filstørrelse per fil er 100 MB. Hvis du ikke får lastet opp en fil som er innenfor disse rammene kan du kontakte kundeservice på kundeservice@digipost.no eller på telefon 22 03 00 00.

Korleis kan eg lasta opp eigne dokument?

Du kan laste opp dokument til dei fleste mapper, men ikkje til Sende meldingar, Utkast og Papirkurv. Vel Last opp.

Opplastingsfunksjonen støttar alle dokumenttypar, med unntak av HTML-filer. Maks filstørrelse per fil er 100 MB. Om du ikkje får lasta opp ei fil som er innanfor desse rammene kan du kontakte kundeservice på kundeservice@digipost.no eller på telefon 22 03 00 00.

How can I upload my own documents?

You may upload documents to most folders, but not to Sent messages, Drafts and Trash. Choose Uplpoad.

The upload function supports all document types, with the exception of HTML files. The maximum file size per file is 100 MB. If you cannot upload a file that fulfills these requirements, you can contact customer service at kundeservice@digipost.no or on telephone no. 22 03 00 00.

Hvorfor får jeg ikke registrert meg i Digipost?

For å kunne registrere deg i Digipost må du ha tilgang til en personlig BankID eller Buypass. Har du ikke noen av disse løsningene, kan du kontakte din bank for å bestille BankID, eller bestille Buypass på Buypass sine nettsider.

Opplever du problemer med din BankID eller Buypass, finner du hjelp på disse sidene:

Kvifor får eg ikkje registrert meg i Digipost?

For å kunne registrere deg i Digipost må du ha tilgong til ein personleg BankID eller Buypass. Har du inga av desse løysningene, kan du kontakte banken din for å bestille BankID, eller bestille Buypass på Buypass sine nettsider.

Om du opplever problem med din BankID eller Buypass, finn du hjelp på desse sidene:

Why cannot I register in Digipost?

To be able to register in Digipost, you must have access to a personal BankID or Buypass. If you do not have access to any of these solutions, you can contact your bank to order BankID, or order Buypass on Buypass' website.

If you have problems with your BankID or Buypass, you can find help on these pages:

Hvordan kan jeg endre passordet mitt?

På innloggingssiden kan du klikke på Glemt passord. Du blir da sendt videre til en side hvor du kan logge på med engangskoder, BankID eller Buypass og deretter få mulighet til å legge inn et nytt passord.

Hvis du allerede er innlogget kan du velge Endre passord i innstillingene dine. For å endre passordet må du ha BankID eller Buypass tilgjengelig. I passordet du velger må du bruke minst 9 tegn bestående av små og store bokstaver. Bruk gjerne tall og spesialtegn. Vi anbefaler at du følger rådene på denne siden når du skal velge passord.

Korleis kan eg endre passordet mitt?

På innloggingssida kan du klikke på Gløymt passord. Du vert då sendt vidare til ei side der du kan logge på med eingongskodar, BankID eller Buypass og deretter få leggje inn eit nytt passord.

Om du allereie er innlogga kan du velje Endre passord i innstillingane dine. For å endre passordet må du ha BankID eller Buypass tilgjengeleg. Passordet må ha minst 9 teikn og innehalde store og små bokstavar. Bruk gjerne tal og spesialteikn. Vi anbefalar råda på denne sida når du skal velje passord.

Why cannot I change my password?

On the log-in page you can click on Forgotten password. You will then be redirected to a page where you can log in with one-time passcodes, BankID or Buypass and then be able to register a new password.

If you are already logged in, you can select Change password under your settings. To change your password, you must have BankID or Buypass available. Try using at least 9 characters, with a mixture of small and uppercase letters, numbers or special characters for your password. We recommend that you follow the advice on this page when you select your password.

Hvorfor må jeg verifisere e-post og telefonnummer?

Digipost varsler om nye meldinger via e-post og/eller sms. For å være helt sikker på at vi klarer å sende deg e-post og sms, ber vi deg om å verifisere e-postadresse og telefonnummer én gang. Hvis du har fått popup inne i Digipost med beskjed om at vi sendt verifiseringse-post, kan du trygt klikke på lenken i verifiserings-eposten fra oss.

Kvifor må eg verifisere e-post og telefonnummer?

Digipost varslar om nye meldingar via e-post og/eller sms. For å vere heilt sikker på at vi klarar å sende deg e-post og sms, ber vi deg om å verifisere e-postadresse og telefonnummer ein gong. Viss du har fått popup inne i Digipost med beskjed om at vi har sendt verifiseringse-post, kan du trygt klikke på lenken i verifiserings-eposten frå oss.

Why must I verify e-mail and phone number?

Digipost will notify you when you get new mail by e-mail and/or sms. To be sure that we can send you e-mail and sms, we ask you to verify your e-mail and phone number once. If you have seen a popup in Digipost with information about a sent verification e-mail, it is safe to click the link in the verification email.

Kan jeg gi andre personer tilgang til postkassen min?

Hvis du ønsker at noen du stoler på skal lese meldingene du får, kan du gi dem tilgang til postkassen din.

Du velger selv hvem du vil gi tilgang til postkassen din, men den du velger må også være registrert med en konto i Digipost. Du kan dele den digitale postkassen din med én eller flere, og det er enkelt å fjerne tilganger du både har gitt og fått.

Velg Tilganger under innstillinger, og følg instruksjonene på siden.

De som får tilgang kan:

 • Lese meldingene dine
 • Sende post i ditt navn
 • Lagre og laste ned innhold fra din konto
 • Bli varslet på e-post når du får nye meldinger

De som får tilgang kan ikke:

 • Endre innstillingene dine
 • Gå videre til eksterne sider som krever innlogging

Du kan når som helst se hvilke tilganger du har gitt eller fått, og eventuelt trekke disse tilbake, under Tilganger i innstillingene dine.

For åpne en postkasse du har fått tilgang til, velger du personens navn i mappemenyen.

Kan eg gi andre personar tilgang til postkassen min?

Viss du ønskjer at nokon du litar på skal lese meldingane du får, kan du gi dei tilgang til postkassen di

Du veljer sjølv kven som skal få tilgang til postkassa di, men vedkommande må og vere registrert med ein konto i Digipost. Du kan dele den digitale postkassa di med ein eller fleire, og det er enkelt å fjerne tilgongar du både har gitt og fått.

Vel Tilgangar under Innstillingar, og følg instruksjona på sida.

Dei som får tilgang kan:

 • Lese meldingane dine
 • Sende post i ditt namn
 • Lagre og laste ned innhald frå konto di
 • Bli varsla på e-post når du får nye meldingar

Dei som får tilgang kan ikkje:

 • Endre innstillingane dine
 • Gå vidare til eksterne sider som krev innlogging

Du kan når som helst sjå kva for tilgangar du har gitt eller fått, og eventuelt trekke desse tilbake, under Tilgangar i innstillingane dine.

For å opne ei postkasse du har fått tilgang til, vel du personens namn i mappemenyen.

Can I give other persons access to my mailbox?

If you want someone you trust to read your messages, you can give them access to your mailbox.

You can choose who to give access to your mailbox, but the person you select must also be registered with an account in Digipost. You can share your digital mailbox with one or several persons, and it is easy to remove any access that you have given or received.

Choose Access under Settings, and follow the instructions.

Those who have access can:

 • Read your messages
 • send mail in your name
 • Save and download content from your mailbox
 • Get notification by e-mail when you receive new messages

Those who have access cannot:

 • Change your settings
 • Proceed to external sites that require login

At any time you can see which access you have given or received, and possibly revoke this access, under Sharing your mailbox in your settings.

To open a mailbox to which you have access, select persons name under the folder menu.

Hvordan skriver jeg ut en melding?

Åpne meldingen du vil skrive ut og velg Utskrift, eller åpne dokumentet og bruk nettleserens innebygde funksjon for utskrift.

Korleis skriv eg ut ein melding?

Opne meldingen du vil skrive ut og vel Utskrift, eller opne dokumentet og bruk nettlesarens innebygde funksjon for å skrive ut.

How do I print out a message?

Open the message you want to print and choose Print, or open the document and use the browser´s print functionality.

Kan brev jeg har slettet gjenopprettes?

Når du sletter meldinger fra innboksen eller andre mapper blir de flyttet til papirkurven. Meldinger som har ligget i papirkurven i mer enn 30 dager slettes automatisk, men du kan slette dem fra papirkurven tidligere hvis du ønsker.

Meldinger som er slettet fra papirkurven kan ikke gjenopprettes.

Kan eg opprette brev eg har sletta på nytt?

Når du sletter meldingar frå innboksen eller andre mapper blir dei flytta til papirkorga. Meldingar som har lege i papirkorga i meir enn 30 dager blir sletta automatisk, men du kan slette dei tidlegare viss du ønskjer.

Meldingar som er sletta fra papirkorga kan ikkje opprettast på nytt.

Can letters that I have deleted be restored?

Letters that have been deleted cannot be restored. You can store letters and files in folders in your archive for as long as you wish.

When you delete messages from your inbox or other folders, they will be moved to the trash. Messages in the trash will be deleted after 30 days, but you may delete them sooner if you wish.

Messages that have been deleted from trash cannot be restored.

Hvorfor får jeg ikke logget inn med BankID?

Prøv om du kan logge inn i nettbanken din på normalt vis. Fungerer ikke dette, kan det skyldes at koden er ugyldig eller at din nettbank har tekniske problemer.

Du kan også se på sidene for problemløsning og feilrapportering for BankID.

Kontakt din bank som har utstedt din BankID for ytterligere informasjon.

Lykkes du med å logge på nettbanken din, men ikke på Digipost, kan dette skyldes tekniske problemer hos oss. Prøv igjen senere, eller kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Kvifor greier eg ikkje å logge inn med BankID?

Prøv om du kan logge inn i nettbanken din på normalt vis. Om dette ikkje fungerer, kan årsaka vere at koden er ugyldig eller at nettbanken din har tekniske problem. Du kan og sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for BankID.

Du kan òg sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for BankID.

Kontakt banken din som har sendt BankID din for meir informasjon.

Om du lukkast med å logge på nettbanken din, men ikkje på Digipost, kan årsaka vere tekniske problem hjå oss. Prøv igjen seinare, eller kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Why cannot I log in with BankID?

See whether you can log into your online bank in the normal way. If this does not work, the reason may be that the code is invalid or that your online bank has technical problems.

You can also view the pages for solving problems and reporting errors concerning BankID..

Contact your bank that issued your BankID for further information.

If you can log into your online bank, but not Digipost, this may be due to our own technical problems. Try again later, or contact customer service on telephone no. 22 03 00 00.

Hvorfor får jeg ikke logget inn med Buypass?

Prøv om du kan logge på andre brukersteder som krever Buypass. Fungerer heller ikke dette, kan det skyldes tekniske problemer hos Buypass.

Du kan også se på sidene for problemløsning og feilrapportering for Buypass. Kontakt Buypass for ytterligere informasjon.

Lykkes du med å logge på et annet brukersted med Buypass, men ikke på Digipost, kan dette skyldes tekniske problemer hos oss. Prøv igjen senere, eller kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Kvifor greier eg ikkje å logge inn med Buypass?

Prøv om du kan logge på andre stadar som krev Buypass. Om det heller ikkje lukkast, kan årsaka vere tekniske problem frå Buypass.

Du kan og sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for Buypass. Kontakt Buypass for meir informasjon.

Om du lukkast med å logge på ein annan stad med Buypass, men ikkje på Digipost, kan årsaka vere tekniske problem hjå oss. Prøv igjen seinare, eller kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Why cannot I log in with Buypass?

See whether you can log into other merchants that require Buypass. If this does not work either, this may be due to technical problems at Buypass.

You can also view the pages for solving problems and reporting errors concerning Buypas. Contact Buypass for further information.

If you can log into another merchant with Buypass, but not Digipost, this may be due to our own technical problems. Try again later, or contact customer service on telephone no. 22 03 00 00.

Hvilke krav stilles det til min datamaskin?

Nedenfor følger en liste over hva du trenger på datamaskinen din for å benytte Digipost.

Nettlesere:

Vi anbefaler deg å holde nettleseren din oppdatert slik at du benytter deg av den nyeste og sikreste versjonen. Se listen over nettlesere vi anbefaler her.

PDF

De fleste nettlesere har innebygget støtte for å vise pdf-filer. Hvis ikke nettleseren har støtte for pdf, kan du laste ned en gratis pdf-leser, for eksempel Adobe Reader.

Kva for krav må datamaskina mi handtere?

Under følgjer ei liste over kva du treng på datamaskina di for å nytte Digipost.

Nettlesere:

Digipost er utvikla for moderne nettleserar. Vi anbefaler deg å halde nettlesaren din oppdatert slik at du nyttar deg av den nyaste og sikraste versjonen. Sjå lista over nettlesarar vi anbefaler her.

PDF

Dei fleste nettlesarar har innebygd støtte for å vise PDF-filer. Om nettlesaren ikkje har støtte for PDF, kan du laste ned ein gratis PDF-lesar, til dømes Adobe Reader.

Which requirements are made of my computer?

Below is a list of how your computer should be set up for you to be able to use Digipost.

Web browsers:

We recommend that you keep your web browser updated, so that you always use the latest and most secure version. See the list of web browsers we recommend here.

PDF

Most browsers have built-in support for PDF file display. If your browser doesn’t support PDF, you can download a free PDF reader such as Adobe Reader.