Gå til innhold Go to content
Bokmål Nynorsk English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Personvern og avtalevilkår for Digipost Privay policy and agreement terms and conditions for Digipost

For privatpersoner For private individuals For bedrifter For businesses Personvernerklæring Privacy policy

Avtalevilkår for bruk av Digipost for privatpersoner

Vilkårene nedenfor omhandler hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av Digipost, og ved å akseptere vilkårene gir du også tillatelse til behandling av personopplysninger om deg selv. Du må derfor gjennomgå vilkårene grundig og vurdere om du aksepterer disse før du begynner å benytte Digipost. Dersom du har spørsmål til Vilkårene, anbefaler vi deg å kontakte Posten på e-post kundeservice@digipost.no, og avvente Postens svar før du aksepterer vilkårene og tar i bruk Digipost.

Nedenfor følger vilkår som gjelder for bruk av Digipost («Vilkårene»), en tjeneste fra Posten Bring AS («Posten»), org. nr. 984 661 185. Vilkårene anses som lest, forstått og akseptert av den fysiske person som skal bruke Digipost («Brukeren»), ved at Brukeren krysser av for «Jeg godtar vilkårene for Digipost», klikker på knappen merket «Registrer meg i Digipost» og tar Digipost i bruk. Brukeren anbefales å skrive ut Vilkårene og lagre disse, sammen med kvittering for aksept av tjenesten.

Brukeren må ha fylt 15 år for å kunne registrere seg og ta i bruk Digipost.

Vilkårene gjelder Brukerens bruk av Digipost for rent personlige eller andre private formål. For offentlige myndigheter, virksomheter (inkludert enkeltpersonforetak), organisasjoner og andre som benytter Digipost for annet enn rent personlige eller andre private formål, gjelder Kundevilkår for Digipost - Bedrift.

1 OM DIGIPOST

Digipost gir adgang til å sende, motta, signere og arkivere informasjon og data («Meddelelser») i elektronisk form fra registrerte brukere av tjenesten (eksempelvis offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner). Før Brukeren får tilgang til Digipost, vil følgende opplysninger bli innsamlet i registreringsprosessen:

Meddelelser via Digipost er basert på sikker identifisering av sender, mottaker og deres fysiske postadresser. Det er derfor nødvendig at Brukeren gir riktige opplysninger for å oppfylle avtaleforholdet etter disse Vilkårene.

Digipost omfatter også flere valgfrie tilleggstjenester. Disse Vilkårene gjelder også for tilleggstjenestene med mindre annet følger av avtalegrunnlaget for den enkelte tilleggstjeneste.

2 PRIS- OG FAKTURERINGSBESTEMMELSER

Det er gratis å opprette konto i Digipost, samt å motta og arkivere brev og kvitteringer. Brukeren har en gitt mengde gratis lagringsplass, og mulighet til å sende et gitt antall brev gratis per måned. Informasjon om gjeldende lagringsplass og antall brev er tilgjengelig på www.digipost.no.

Dersom Brukeren tar i bruk betalingspliktige tjenester i Digipost, skal betaling skje med bank- og kredittkort, herunder MasterCard og Visa, gjennom en sikker betalingstjeneste fra tiltrodd tredjepart. Brukeren må legge inn nødvendig kortinformasjon. Informasjonen blir lagret hos tiltrodd tredjepart for å forenkle fremtidige betalinger.

Ved å legge inn gyldig kortinformasjon aksepterer Brukeren at Digipost kan belaste bankkortet/kontoen for alle kjøp i Digipost, og at beløpet for abonnementstjenester kan trekkes automatisk ved forfall. Brukeren plikter å påse at kortet som legges inn er gyldig, at vedkommende kan disponere dette, og at det har tilstrekkelig dekning ved fremtidige forfall. Beløpet som belastes kontoen følger den til enhver tid gjeldende prisliste, med tillegg av lovbestemt merverdiavgift på betalingstidspunktet.

3 TJENESTENIVÅ

Det er en målsetning at Digipost skal være tilgjengelig for kunder og brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Posten kan innstille tjenesten i tilfelle teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Såfremt Posten er klar over at tjenesten vil bli innstilt, skal Posten varsle Brukeren om dette i rimelig tid før tjenesten innstilles. Dersom innstillingen av tjenesten ikke er kjent på forhånd, skal Posten varsle Brukeren så snart det er mulig.

Posten er ikke forpliktet til å varsle Brukeren om innstilling av tjenesten som antas ikke å ha betydning for Brukeren.

Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering, til Brukerens Digipost-postkasse og/eller på www.digipost.no.

Meddelelser gjennom Digipost vil behandles fortløpende og meddelelsene vil være tilgjengelig for mottaker i henhold til avtale med avsender, normalt omgående etter avsending. Forsendelsestiden vil imidlertid kunne variere, og ved stort antall samtidige oppgaver eller store oppgaver vil forsendelsestiden kunne øke.

4 BRUKERENS BRUK AV DIGIPOST

4.1 Generelt

Brukeren skal kun benytte Digipost som beskrevet i disse Vilkårene.

Brukeren kan logge seg på Digipost med ID-porten eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten. Passord/kode generert fra slikt sikkerhetsinstrument er Brukerens signatur ved bruk av Digipost. Det vil bli lagt til grunn at det er Brukeren som har benyttet seg av den enkelte tjeneste på Digipost der hvor korrekt pålogging er benyttet. Det samme gjelder dersom Brukeren har gitt andre tilgang gjennom delingsfunksjonaliteten i Digipost.

Sikkerhetsløsningene er beskyttet av et passord/kode og er personlig. Brukeren er selv ansvarlig for bruken. Det er derfor svært viktig at det brukes et unikt passord/kode og at det aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for å være Brukeren overfor Digipost. Passordet skal endres i samsvar med det som til enhver tid angis som krav til sikkerhetsløsningen.

Brukeren er selv ansvarlig for tap som følge av at Brukeren har gitt sin Digipost-informasjon til andre eller at andre har fått slik tilgang som følge av bruk av delingsfunksjonaliteten i Digipost eller som følge av andre forhold på Brukerens side.

Brukeren forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som Digipost gir tilgang til eller på annen måte uberettiget å tilegne seg data eller informasjon. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av Digipost. Dersom Brukeren får uforvarende tilgang til andre brukeres eller kunders data i Digipost, plikter Brukeren umiddelbart å varsle Posten skriftlig om tilfellet og slette eventuelle data som Brukeren har mottatt.

Posten overvåker ikke innholdet i Meddelelser som sendes til, mottas, signeres eller arkiveres i Digipost-postkassen, og er således ikke ansvarlig for Meddelelsenes innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker. Posten er heller ikke ansvarlig for feil, mangler og/eller uønskede egenskaper ved aktuelle data, filvedlegg, lenker mv.

Nødvendige personlige opplysninger som Digipost har om Brukeren skal til enhver tid være oppdatert. Brukeren skal selv varsle om endring av e-postadresse, kredittkortinformasjon og andre forhold av betydning for bruk av Digipost ved å logge inn på www.digipost.no og endre dette under personlige innstillinger.

Dersom Brukeren oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Posten som leverandør av Digipost, skal Brukeren varsle Posten om dette.

4.2 Sending av Meddelelser

Brukeren plikter å identifisere eller merke Meddelelser på den måten som Posten til enhver tid krever.

Brukeren må for å kunne benytte Digipost for utsendelse av fakturaer og markedsføringshenvendelser i næringsvirksomhet mv., ha registrert seg som bedriftskunde.

4.3 Mottak og arkivering av Meddelelser

Brukeren gir tillatelse til at alle potensielle avsendere, inkludert offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, kan benytte Digipost for kommunikasjon med Brukeren. Når Brukeren er registrert, kan alle avsendere sende Brukeren digital post, blant annet fakturaer, helsepapirer, forsikringsavtaler, innkallinger og brev fra offentlige etater, uavhengig av tidligere samtykker til elektronisk kommunikasjon. Avsendere kan velge å kun sende Brukeren brev i Digipost. Dette betyr i så fall at Brukeren ikke mottar brevene i sin fysiske postkasse/postboks. Brukeren er innforstått med og aksepterer at avsenders bruk av Digipost erstatter tilsvarende kommunikasjon via ordinær post til Brukerens fysiske postkasse/postboks.

Brukeren vil motta varsel (per e-post/SMS/push, avhengig av hva som tilbys av Digipost) om Meddelelser mottatt i Kundens Digipost-postkasse. Brukeren kan endre innstillinger for mottak av slike varsler i sin personlige profil. Brukeren er under enhver omstendighet selv ansvarlig for å ha løpende oversikt over nye Meddelelser som mottas i Digipost. Brukere av tjenesten «Elektronisk Kvittering» vil ikke bli varslet ved mottak av kvitteringer.

Brukeren har mulighet til å arkivere Meddelelser i Digipost. Meddelelser som Brukeren sletter i Digipost vil være utilgjengelige for Brukeren umiddelbart etter at Brukeren har bekreftet at Meddelelsen skal slettes.

Avsendere av Meddelelser i Digipost kan be om bekreftelse på at Meddelelsen er åpnet av Brukeren. Slike Meddelelser vil være merket med informasjon til Bruker om at avsender blir varslet ved åpning av Meddelelsen.

Alle Meddelelser mottatt i Digipost blir lagret på sikre servere.

Gjennom Digipost får Brukeren mulighet til å lage et personlig, sikkert digitalt arkiv hvor Brukeren kan overføre og lagre digitale filer til sikre servere, og som gir Brukeren tilgang til filene via Internett. Digipost tilbyr en gitt mengde lagringsplass gratis. Den til enhver tid tilgjengelige mengden gratis lagringsplass er spesifisert på digipost.no.

5 POSTENS PLIKTER OG RETTIGHETER

Posten er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Brukeren iverksetter i henhold til disse Vilkårene.

Postens ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over Internett eller Brukerens valgte autentiseringsløsning (ID-porten eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten).

Posten overvåker ikke innholdet i Meddelelser som sendes til, mottas eller arkiveres i Digipost-postkassen, og er således ikke ansvarlig for Meddelelsenes innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker.

Dersom Posten blir kjent med at Meddelelser i Digipost er feilsendt, eller er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annet vis etter Postens vurdering innebærer misbruk av Digipost, kan Posten trekke disse tilbake. Nevnte gjelder også Meddelelser som allerede er levert til Brukerens Digipost-postkasse. Posten vil informere Brukeren dersom slik tilbaketrekking finner sted.

Posten har anledning til å sende Meddelelser til Brukeren vedrørende nye muligheter, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Digipost.

6 ENDRINGER

Posten kan endre Vilkårene, herunder priser, med én måneds skriftlig varsel til Brukeren. Varsel sendes til den e-postadresse Brukeren har oppgitt ved registrering og/eller til Brukerens Digipost-postkasse. Tilsvarende gjelder dersom Posten foretar vesentlige innskrenkinger i Digipost sitt bruksområde. Endringer kan likevel gjennomføres uten forutgående varsel dersom endringen etter Postens oppfatning er til Brukerens fordel, eller er av mindre betydning. Posten skal likevel informere Brukeren om endringen gjennom melding til Brukerens registrerte e-postadresse, Digipost-postkasse og/eller i forbindelse med Brukerens neste pålogging til Digipost, med mindre endringen åpenbart er uvesentlig.

Dersom bruksområdet i Digipost utvides med nye funksjoner, kan Brukeren bli nødt til å bekrefte disse særskilt. Informasjon om nye funksjoner vil løpende oppdateres på www.digipost.no og/eller gjennom utsendelse av melding til Brukerens Digipost-postkasse.

7 TAUSHETSPLIKT

Posten, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Posten, har taushetsplikt om alle opplysninger som de eventuelt får kjennskap til om Brukerens bruk av Digipost.

Posten plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av avtaleforholdet etter disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos Posten skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet etter disse Vilkårene er opphørt.

Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi materiale eller opplysninger i henhold til lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

8 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Posten vil behandle personopplysninger som følge at Brukeren benytter Digipost og vil ved all behandling av personopplysninger følge bestemmelsene i gjeldende personvernregelverk. Behandlingsansvarlig er Posten Bring AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo.

Behandlingen av personopplysninger, og Brukerens rettigheter, er nærmere beskrevet i personvernerklæringen.

9 FEIL ELLER MANGLER VED DIGIPOST

9.1 Reklamasjon

Brukeren må gjøre Posten oppmerksom på feil eller mangel ved Digipost som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på etter disse Vilkårene. Varsel må gis innen rimelig tid, og senest innen 10 dager, etter at Brukeren oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

9.2 Avhjelp

Posten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en slik feil eller mangel ved Digipost, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

9.3 Prisavslag

Forekommer det feil eller mangel ved Digipost ved Brukerens bruk som Posten er ansvarlig for etter disse Vilkårene og som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på, kan Brukeren kreve prisavslag i den grad Brukeren har betalt for bruk av Digipost/tjenester i Digipost. Brukeren vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet et forholdsmessig prisavslag for den aktuelle tjenesten. Der den aktuelle tjenesten har uteblitt i sin helhet og dette skyldes forhold Digipost er ansvarlig for, vil Brukeren ha krav på tilbakebetaling av prisen som er betalt for tjenesten. Dersom Brukeren har vært forhindret fra å sende ut Meddelelser, har ikke Brukeren rett til prisavslag for disse Meddelelsene, men vil kunne ha rett til erstatning dersom vilkårene for dette er oppfylt.

9.4 Erstatning. Ansvarsbegrensning

Posten er ansvarlig for direkte tap som Brukeren påføres ved feil eller mangler ved Digipost som Posten er ansvarlig for etter disse Vilkårene, og som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på etter disse Vilkårene, dersom dette skyldes grov uaktsomhet fra Posten side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Brukeren er påført som en følge av feilen eller mangelen.

Posten er ikke på noen måte ansvarlig for konsekvenstap eller indirekte tap som følge av slike feil eller mangler, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra Postens side. Som indirekte tap regnes blant annet: tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt eller tap som følge av ødelagte eller forringede data, eller andre uforutsette skader på grunn av mislighold eller feil i tjenesten.

Posten er imidlertid under enhver omstendighet ikke ansvarlig for at Meddelelser ikke kommer frem rettidig. Tjenestene er basert på at Brukeren selv sørger for å holde sin innloggingsinformasjon hemmelig. Posten har intet ansvar for de data som Brukeren sender eller mottar ved bruk av Digipost. Posten har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Brukerens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, nekting, fjerning eller sletting av Meddelelser i henhold til punkt 5, eller lignende. Posten kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjeparter eller brukere av Digipost, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Brukerens data, hindrer eller vanskeliggjør Brukerens bruk av Digipost.

Postens samlede erstatningsansvar overfor Brukeren er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende prisen for den leverte tjeneste, dog maksimalt kr 30 000,- for hvert skadetilfelle/hver ansvarsutløsende begivenhet. Dette gjelder ikke dersom Brukerens tap skyldes forsett fra Postens side. Beror Brukerens direkte tap på kontraktsmedhjelpere som Posten har engasjert for å utføre ytelsen overfor Brukeren, er Posten ansvarlig bare om også disse kontraktsmedhjelperne ville være ansvarlige etter ovennevnte på samme måte som Posten ville vært.

Digipost gir Brukeren mulighet til å overføre data fra mottatte fakturaer i Digipost til Brukerens nettbank for behandling der. Brukeren er selv ansvarlig for behandlingen av fakturaer i nettbanken og at korrekt konto blir belastet til riktig tid.

9.5 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Postens side, kan Brukeren ved skriftlig varsel til Posten heve avtaleforholdet Brukeren har med Posten etter disse Vilkårene med umiddelbar virkning. For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

10 BRUKERENS MISLIGHOLD

10.1 Betalingsmislighold fra Brukeren

Ved betalingsmislighold kan Posten kreve forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. I tillegg kan Posten pålegge de til enhver tid gjeldende lovbestemte gebyrer ved innkrevning av utestående betaling fra Brukeren. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt.

10.2 Heving og stenging

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Brukerens side, kan Posten umiddelbart heve avtaleforholdet med Brukeren etter disse Vilkårene. Ved heving skal Brukeren gis varsel om at adgangen til å sende og motta Meddelelser er deaktivert, og at tilgangen til lagrede data vil opphøre etter 3 mnd. Som vesentlig mislighold regnes blant annet at Brukeren har brukt Digipost til utsendelse av fakturaer eller markedsføringshenvendelser i næringsvirksomhet, betalingsmislighold, at Brukeren bryter lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annen måte misbruker Digipost eller informasjon eller data som er en del av Digipost. Det vises også til Postens Generelle betalingsbetingelser, som kommer til anvendelse så langt de passer.

Posten har anledning til midlertidig å stenge tilgangen til Digipost (suspensjon) inntil undersøkelser eller avklaringer om Brukerens bruk av Digipost er gjennomført. Posten skal så langt mulig varsle Brukeren skriftlig ved e-post og/eller Meddelelse til Brukerens Digipost-postkasse før tilgangen til Digipost midlertidig stenges.

For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

11 SKADELØSHOLDELSE

Brukeren skal holde Posten skadesløs i den utstrekning Posten mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart, og kravet eller ansvaret er basert på Brukerens krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, know-how eller bedriftshemmeligheter), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene ved bruk av Digipost. Brukeren skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Posten gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Brukeren selv. Dersom et slikt krav rettes mot Posten skal Brukeren dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Brukeren blir kjent med at krav vil bli reist mot Posten i forbindelse med Brukerens bruk av Digipost, skal Brukeren umiddelbart varsle Posten skriftlig.

12 FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE)

Posten er ikke ansvarlig for tap som skyldes lovinngrep eller administrative handlinger, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, hærverk, sabotasje, terror, streik, lockout, boikott og blokade, uavhengig om det er Posten selv eller Postens organisasjon konflikten er rettet mot, eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Postens funksjoner, samt brudd i edb-driften (herunder svikt i leveranser fra eksterne underleverandører) som skyldes ovenstående.

13 OVERDRAGELSER AV RETTIGHETER OG PLIKTER MV.

Posten kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til avtaleforholdet etter disse Vilkårene mellom selskaper internt i Posten-konsernet. Rett til vederlag kan fritt overdras også utenfor Posten-konsernet.

Brukeren kan ikke overdra retten til å bruke Digipost siden denne retten er knyttet til vedkommende personlig. Brukeren har imidlertid anledning til å dele tilgangen til Brukerens Digipost-postkasse gjennom delingsfunksjonaliteten i løsningen.

Tjenestene i Digipost kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjepart, herunder ved at Brukeren utfører tjenester for tredjepart, verken mot vederlag eller gratis.

14 VARSEL

Med mindre annet fremgår uttrykkelig av disse Vilkårene skal varsel i forbindelse med avtaleforholdet etter disse Vilkårene skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til Posten:

e-post: kundeservice@digipost.no eller

postadresse:
Posten Bring AS
Att: Digipost
Postboks 1500 Sentrum
0001 Oslo

Til Brukeren: Kundens Digipost-postkasse, den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering eller den postadresse som Kunden er registrert med i Digipost

15 ORDINÆR OPPSIGELSE

Partene har gjensidig rett til å si opp avtaleforholdet etter disse Vilkårene med to ukers skriftlig varsel, uten nærmere begrunnelse, forutsatt at alle utestående forhold er gjort opp og at partene ikke har krav mot hverandre.

Ved opphør av avtalen ved oppsigelse vil Brukerens adgang til å sende og motta Meddelelser deaktiveres på opphørstidspunktet. Meddelelser som var sendt av avsender før opphørstidspunktet med utsatt levering vil likevel bli levert til Brukeren i Digipost inntil to uker etter opphørstidspunktet. Brukeren vil ha adgang til lagrede data i tre måneder etter opphørstidspunktet. I denne perioden vil også Brukeren ha mulighet til å overføre Meddelelser fra det offentlige til annen digital postkasse det offentlige har avtale med, gjennom egen funksjonalitet for dette i Digipost. Deretter slettes lagrede data. Brukeren er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Brukeren ønsker å beholde etter opphørstidspunktet. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

Dersom Brukerens Digipost-konto har vært inaktiv i mer enn 14 måneder, kan Posten deaktivere muligheten til å sende og motta Meddelelser hvis kontoen fortsatt er inaktiv 14 dager etter at Posten har sendt varsel om deaktivering.

Dersom Brukeren dør, vil Brukerens Digipost-konto og lagrede data slettes 12 måneder etter at Posten fikk beskjed om dødsfallet. De(n) som kan forplikte Brukeren må kontakte Digipost for å få tilgang til Brukerens Digipost-konto innen sletting. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

16 JURISDIKSJON OG VERNETING

Kontrakten er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom Posten og Brukeren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler i samsvar med tvistelovens regler vedrørende verneting.

Sist oppdatert 18. august 2022

Agreement terms and conditions for use of Digipost for private individuals

The terms below cover the rights and obligations that you have as a user of Digipost, and by accepting the terms you also give permission to process personal data about yourself. You must therefore review the terms and conditions carefully and assess whether you accept these before you start using Digipost. If you have any questions about the terms and conditions, we recommend that you contact Posten Bring by email at kundeservice@digipost.no, and await Posten Bring’s response before accepting the terms and conditions and using Digipost.

Below are the terms and conditions governing the use of Digipost (“Terms”), a service provided by Posten Bring AS, co. reg. no. 984 661 185. The Terms are regarded as read, understood and accepted by the natural person who will use Digipost (“the User”) by the User checking “I accept the Digipost terms”, clicking on the button marked “Register me for Digipost” and using Digipost. The User is advised to print out the Terms and keep them, together with acknowledgement of acceptance of the service.

The User must be at least 15 years of age to be able to register and use Digipost.

The Terms apply to the User’s use of Digipost for purely personal or other private purposes. The Customer Terms for Digipost – Company apply to public authorities, companies (including sole proprietorships), organisations and others who use Digipost for purposes other than purely personal or other private purposes.

1 ABOUT DIGIPOST

Digipost provides access to send, receive, sign and archive information and data (“Messages”) in electronic form from registered users of the service (such as public authorities, companies, organisations and private individuals). The following information will be collected during the registration process before the User can access Digipost:

Messages via Digipost are based on secure identification of senders, recipients and their physical postal addresses. It is therefore necessary for the User to provide the correct information in order to fulfil the contractual relationship under these Terms.

Digipost also includes a number of optional additional services. These Terms also apply to the supplementary services unless stated otherwise in the contractual basis for the supplementary service in question.

2 PRICE AND INVOICING TERMS

Creating an account in Digipost and receiving and archiving letters and receipts are all free. The User has a specific amount of free storage space and the option to send a specific number of letters free of charge each month. Information on the available storage space and number of letters can be found at www.digipost.no.

If the User makes use of payable services in Digipost, payment must be made using a debit card or credit card, including MasterCard and Visa, through a secure payment service from a trusted third party. The user must enter the required card information. This information will be stored by a trusted third party in order to facilitate future payments.

By entering valid card information, the User accepts that Digipost can debit the debit card/account for all purchases in Digipost, and that the amount for subscription services can be deducted automatically when due. The User is obliged to ensure that the card entered is valid, that they can use it and that it has sufficient coverage for future due payments. The amount charged to the account will follow the price list in force at any time, with the addition of statutory VAT at the time of payment.

3 SERVICE LEVEL

Digipost aims to be available to customers and users 24 hours a day, 7 days a week. Posten Bring may suspend service in the event of a technical fault, software upgrade, system maintenance, changes, power failure or similar conditions.

If Posten Bring is aware that the service will be suspended, Posten Bring shall notify the User of this within a reasonable period of time before the service is cancelled. Posten Bring shall notify the User as soon as possible if the suspension of the service is not known in advance.

Posten Bring is not obliged to notify the User if suspension of the service is assumed not to be of significance to the User.

Notification may be in the form of a message sent to the email address provided by the User when registering, to the User’s Digipost mailbox and/or at www.digipost.no.

Messages through Digipost will be processed on an ongoing basis and the messages will be available to the recipient in accordance with the agreement with the sender, normally immediately after sending. However, the send time may vary, and the send time may increase when there are many simultaneous tasks or large tasks in progress.

4 USE OF DIGIPOST

4.1 General

The User shall only use Digipost as described in these Terms.

The User can log on to Digipost with ID-porten or other similar security instrument approved by Posten Bring. The password/code is the User’s signature when using Digipost. It will be assumed that it is the User who has made use of the service in question on Digipost where the correct login is used. The same applies if the User has granted others access through the sharing functionality in Digipost.

The security solutions are protected by a password/code which is personal. The User is solely responsible for its use. It is therefore extremely important that a unique password/code is used which are never given to others or written down so that unauthorised persons can pretend to be the User with regard to Digipost. The password should be changed in accordance with the specifications stated as requirements for the security solution at any given time.

The User is solely responsible for losses resulting from the User giving their Digipost information to others or that others have such access as a result of circumstances on the User's side.

The User undertakes not to hack illegally into data resources to which Digipost grants access or otherwise use unlawful means to acquire data or information. The same applies to other attempts to breach security or unnecessarily disrupt other parties’ use of Digipost. If the User inadvertently gains access to other users’ or customers’ data in Digipost, the User shall notify Posten Bring in writing of the matter immediately and delete any data received by the User.

Posten Bring does not monitor the content of messages that are sent to, received, signed or archived in the Digipost mailbox, and is thus not responsible for the content and form of the messages, as well as the content of any links. Nor is Posten Bring responsible for errors, shortcomings and/or undesirable properties of relevant data, file attachments, links, etc.

All necessary personal data that Posten Bring has about the User must be updated at all times. The User shall personally provide notification of any changes to email addresses, and other conditions of significance to the use of Digipost by logging in to www.digipost.no and changing this under personal settings.

If the User discovers errors, shortcomings, irregularities or other conditions that may be significant for Posten Bring as a supplier of Digipost, the User shall notify Posten Bring about this.

4.2 Sending messages

The User undertakes to identify or label messages in the manner required by Posten Bring at any time.

The User must have registered as a business customer in order to use Digipost for the sending of invoices and for marketing enquiries in business activities, etc.

4.3 Receipt and archiving of messages

The User grants permission for all potential senders, including public authorities, companies, organisations and private individuals, to use Digipost for communication with the User. When the User has been registered, all senders may send the User digital mail, including invoices, health documentation, insurance agreements, notifications and letters from public entities, regardless of prior consents to electronic communication. Senders may choose only to send the User letters in Digipost. This means that the User will not receive the letters in their physical mailbox/postbox. The User understands and accepts that the sender’s use of Digipost replaces equivalent communication via regular post to the User’s physical mailbox/postbox.

The User will receive notification (by email/SMS/push, depending on what is offered by Digipost), about messages received at the Customer’s Digipost mailbox. The User can change the settings for receiving such notifications in their personal profile. In any event, the User is personally responsible for maintaining an ongoing overview of new messages received in Digipost.

The User has the option of archiving messages in Digipost. Messages that the User deletes in Digipost will be unavailable to the User immediately after the User has confirmed that the message is to be deleted.

Senders of messages in Digipost can request confirmation that the message has been opened by the User. Such messages will be marked with information for the User to indicate that the sender will be notified when the message is opened.

All messages received in Digipost are stored on secure servers.

Digipost gives the User the opportunity to create a personal, secure digital archive where the User can transfer and store digital files to secure servers, and which gives the User access to the files via the Internet. Digipost offers a given amount of storage space free of charge. The amount of free storage space available at any time is specified at digipost.no.

5 NORWAY POST’S OBLIGATIONS AND RIGHTS

Posten Bring is responsible for carrying out the tasks that the User initiates pursuant to these Terms.

Posten Bring is not liable for errors, shortcomings or disruptions related to equipment, software, access to or transmission via the Internet or the User’s selected authentication solution (BankID issued by any bank in Norway, or any other corresponding security instrument approved by Posten Bring).

Posten Bring does not monitor the content of messages that are sent to, received or archived in the Digipost mailbox, and is thus not responsible for the content and form of the messages, as well as the content of any links.

If Posten Bring becomes aware that messages in Digipost have been sent incorrectly or are contrary to legislation, regulations or official decisions, or otherwise involve abuse of Digipost in the opinion of Posten Bring, Norway Post may withdraw these. The above also applies to messages that have already been delivered to the User’s Digipost mailbox. Posten Bring will inform the User if such withdrawal takes place.

Posten Bring has the opportunity to send messages to the User regarding new opportunities, operational information and other information related to Digipost.

6 CHANGES

Posten Bring may change the Terms, including prices, with one month’s written notice to the User. Notification will be sent to the email address provided by the User, or to the User’s Digipost mailbox. The same applies if Posten Bring makes significant restrictions in Digipost’s area of use. Changes may nevertheless be made without prior notice if the change, in the opinion of Posten Bring, is of benefit to the User, or is of minor significance. Norway Post shall nevertheless inform the User of the change by sending a message to the User’s registered email address, Digipost mailbox and/or the next time the User logs in to Digipost unless the change is clearly insignificant.

If the area of use in Digipost is expanded to include new functions, the User may have to confirm these separately. Information about new functions will be updated on an ongoing basis at www.digipost.no and/or by sending a message to the User’s Digipost mailbox.

7 DUTY OF SECRECY

Posten Bring and anyone who carries out work or services for Posten Bring have a duty of secrecy concerning all information that they may become aware of about the User’s use of Digipost.

Posten Bring is obliged to take whatever precautions are necessary to ensure that material or information are not used for purposes other than the implementation of the agreement covered by these Terms or made known to others in violation of this paragraph. Employees or others who resign from their positions with Posten Bring remain bound by this confidentiality clause on matters mentioned above also following their resignation.

The duty of confidentiality also applies after the contractual relationship under these Terms has ceased.

The duty of confidentiality does not apply when there is an obligation to provide material or information pursuant to law, regulation or official decision.

8 PROCESSING OF PERSONAL DATA

Posten Bring will process personal data as a result of the User using Digipost and will comply with the provisions of the applicable personal data regulations in all processing of personal data. The Data Owner is Posten Bring AS, PO Box 1500 Sentrum, 0001 Oslo.

The processing of personal data and the User’s rights are described in more detail in the personvernerklæringen.

9 DIGIPOST ERRORS OR DEFECTS

9.1 Complaints

The User must inform Posten Bring of errors or shortcomings in Digipost that result in the User not being provided with the services to which the User is entitled under these Terms. Notification must be provided within a reasonable time and no later than 10 days after the User discovered or ought to have discovered the defect or shortcoming.

9.2 Corrective measures

Posten Bring must implement measures to correct the error or shortcoming as soon as possible after having been made aware of such an error or shortcoming in Digipost.

9.3 Price reduction

If there are errors or shortcomings in Digipost in the User’s use for which Posten Bring is responsible under these Terms and which result in the User not being provided with the services to which the User is entitled, the User may claim a price reduction insofar as the User has paid for the use of Digipost/services in Digipost. In such cases, the User will normally be credited a proportional price reduction for the service in question. Where the relevant service has been absent in its entirety and this is due to circumstances for which Digipost is responsible, the User will be entitled to a refund of the price paid for the service. If the User has been prevented from sending out messages, the User will not be entitled to a price reduction for these messages, but may be entitled to compensation if the conditions for this are met.

9.4 Compensation Limitation of liability

Posten Bring is liable for direct losses incurred by the User in the event of errors or shortcomings in Digipost for which Posten Bring is responsible under these Terms, and which result in the User not being provided with the services to which the User is entitled under these Terms, if this is due to gross negligence on the part of Posten Bring. Direct loss is understood to mean necessary and documented additional costs incurred by the User as a result of the error or shortcoming.

In no way is Posten Bring liable for consequential losses or indirect losses as a result of such errors or shortcomings, unless the loss is caused by wilful intent on the part of Posten Bring. Indirect losses include, but are not limited to, loss as a result of reduced or lost production or turnover (operational interruption), loss as a result of the service not being usable as intended (loss of use), loss of profits as a result of a contract with a third party being lost or not being fulfilled, or loss as a result of corrupted or impaired data, or other unforeseen damage due to a breach or error in the service.

However, under no circumstances is Posten Bring responsible for messages failing to arrive on time. The services are based on the User keeping their own login details secret. Posten Bring is not responsible for the data that the User sends or receives when using Digipost. Posten Bring is not liable for any loss, damage or otherwise in connection with the destruction of the User’s data, interruptions, undelivered data, incorrectly delivered data, refusal, removal or deletion of messages in accordance with clause 5 or similar. Nor can Posten Bring be held liable if third parties or users of Digipost, deliberately or unconsciously, gain access to the User’s data, hinder or impede the User’s use of Digipost.

Under all circumstances Posten Bring’s total liability to the User is limited to an amount equivalent to the price of the service provided, but a maximum of NOK 30,000 for each claim/each event of liability. This does not apply if the User’s losses are due to wilful intent on the part of Posten Bring. If the User’s direct losses are due to contract personnel that Posten Bring has engaged to perform its services to the User, Posten Bring will be liable only if these contract personnel would also be liable in accordance with the above in the same way as Posten Bring would have been.

Digipost allows the User to transfer data from invoices received in Digipost to the User’s online bank for processing there. The User is personally responsible for the processing of invoices in the online bank and for ensuring that the correct account is charged at the correct time.

9.5 Termination

If there is material breach by Posten Bring, the User can terminate the contractual relationship that the User has with Posten Bring under these Terms with immediate effect by providing written notice to Posten Bring. Point 15, second paragraph applies for the implementation of such termination to the extent appropriate.

10 BREACH OF CONTRACT BY THE USER

10.1 Payment default by the User

In the event of a payment default, Posten Bring can claim interest on overdue payments in accordance with the Act relating to Interest on Overdue Payments. Posten Bring can also impose statutory fees when collecting outstanding payments from the User at any time. Any outstanding claim shall be deemed to be overdue in the event of default of payment.

10.2 Termination and closure

Posten Bring can immediately terminate the contractual relationship with the User in accordance with these Terms in the event of a material breach on the part of the User. Upon termination, the User shall be notified that access to send and receive messages has been deactivated and that access to stored data will cease after 3 months. Material breaches include the use of Digipost by the User for the sending of invoices or marketing enquiries in business activities, payment defaults, the User violating legislation, regulations or official decisions, or otherwise abusing Digipost or information or data that is part of Digipost. Reference is also made to Posten Bring’s general payment terms and conditions, which apply insofar as they are applicable.

Posten Bring is entitled to temporarily close access to Digipost (suspension) until surveys or clarifications have been completed regarding the User’s use of Digipost. As far as possible, Posten Bring shall notify the User in writing by email and/or message to the User’s Digipost mailbox before temporarily closing access to Digipost.

Point 15, second paragraph applies for the implementation of such termination to the extent appropriate.

11 INDEMNIFICATION

The User shall indemnify Posten Bring insofar as Posten Bring receives claims from or is subject to liability in respect of a third party, and the claim or liability is based on the User’s infringement or participation in infringement of other parties’ rights protected by law (including, but not limited to copyright or adjoining rights, patents, trademarks, designs, know-how or trade secrets), or breach of or participation in breach of any law, regulation or official decision and/or these Terms when using Digipost. In such cases, the User shall have the right to intervene in the claim, or shall be given the opportunity in collaboration with Posten Bring to safeguard its interests as if the claim had been made against the User itself. If such a claim is made against Posten Bring, the User shall cover, apart from direct financial losses, expenses for assistance in handling the claim in a responsible manner and other expenses that are reasonably linked with third-party claims. The User shall immediately notify Posten Bring in writing if the User becomes aware that claims will be made against Posten Bring in connection with the User’s use of Digipost.

12 GROUNDS FOR EXEMPTION (FORCE MAJEURE)

Posten Bring is not liable for losses arising from statutory intervention or administrative acts, actual or threat of war, rebellion, civil unrest, vandalism, sabotage, terrorism, strikes, lockouts, boycotts and blockades, regardless of whether it is Posten Bring itself or the Posten Bring organization the conflict is aimed at, or implemented by, and regardless of the grounds for the conflict, including also when the conflict only affects parts of Norway Post's functions, as well as interruptions to IT operations (including the failure of deliveries from external suppliers) due to the above.

13 TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS, ETC.

Posten Bring can freely assign its rights and obligations under the agreement according to these Terms between companies within the Posten Bring group. The right to remuneration may be freely transferred outside the Posten Bring Group.

The User cannot transfer the right to use Digipost as this right is linked to the party in question personally. However, the User has the opportunity to share access to the User’s Digipost mailbox through the sharing functionality in the solution.

The services in Digipost may not be sold, rented out or otherwise made available to third parties, including by the User performing services for third parties, either for payment or free of charge.

14 NOTICE

Unless otherwise expressly provided by these Terms, notice in connection with the contractual relationship under these Terms must be provided in writing and sent to the following address:

To Posten Bring:

email: kundeservice@digipost.no or

postal address:
Posten Bring AS
Att: Digipost
Postboks 1500 Sentrum
0001 Oslo

To the User: The User’s Digipost mailbox, the email address that the User provided during registration or the postal address that the Customer has registered with Posten Bring.

15 REGULAR TERMINATION

The parties have a mutual right to terminate the agreement under these Terms by providing two weeks’ written notice, without further justification, provided that all outstanding issues have been settled and that the parties do not have claims against each other.

Upon termination of the Agreement, the User’s right to send and receive messages will be deactivated at the termination date. Messages that were sent by the sender with postponed delivery before the termination date will still be delivered to the User in Digipost up to two weeks after the termination date. The User will have access to stored data for three months after the termination date. During this period, the User will also be able to transfer messages from the public sector to another digital mailbox with which the public sector has an agreement, via separate functionality for this in Digipost. The stored data is then deleted. The User is personally responsible for making copies of all data that the User wishes to retain after the termination date. Posten Bring reserves the right to retain the data necessary for following up the customer relationship.

If the User’s Digipost account has been inactive for more than 14 months, Posten Bring can deactivate the option to send and receive messages if the account is still inactive 14 days after Posten Bring has sent notification of deactivation.

If the User dies, the User’s Digipost account and stored data will be deleted 12 months after Posten was notified of the death. The person(s) with legal power to commit the User must contact Digipost to access the User’s Digipost account before deletion. Posten Bring reserves the right to retain the data necessary for following up the customer relationship.

16 JURISDICTION AND VENUE

The contract is subject to and shall be interpreted according to Norwegian law. Attempts shall be made to settle disputes between Posten Bring and the User amicably. If this is not possible, either party may bring the dispute before the ordinary courts in accordance with the rules of the Disputes Act regarding venue.

Last updated August 18, 2022

Avtalevilkår for bruk av Digipost for bedrifter

Avtalevilkår for bruk av Digipost for bedrifter, organisasjoner, mv. Nedenfor følger vilkår som gjelder for bruk av Digipost («Vilkårene»), en tjeneste fra Posten Bring AS («Posten»), org. nr. 984 661 185. Dersom foretaket som skal anvende Digipost («Kunden») har spørsmål til Vilkårene, må Kunden kontakte Posten på e-post salg@digipost.no og avvente Postens svar før vilkårene aksepteres og Digipost tas i bruk.

1. Om Digipost

Digipost gir adgang til å sende, motta, signere og arkivere informasjon og data («Meddelelser») i elektronisk form. Før Kunden får tilgang til Digipost, skal Kunden gi følgende opplysninger til Posten:

Foretaksnavn, forretningsadresse (gateadresse), postadresse, fakturaadresse og organisasjonsnummer til Kunden, og navn og fødselsnummer til kontaktperson som har rett til å forplikte Kunden.

Formidling av Meddelelser via Digipost er basert på sikker identifisering av sender og mottaker. Det er derfor nødvendig at Kunden gir riktige opplysninger for å oppfylle avtaleforholdet etter disse Vilkårene.

2. Pris- og faktureringsbestemmelser

Pris for bruk av Digipost følger av «Prisliste Digipost» og er angitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. Betaling skjer elektronisk i løsningen ved bestilling om det ikke er avtalt at betaling skal skje etterskuddsvis. I sistnevnte tilfelle gjelder Postens generelle betalingsbetingelser.

Digipost godtar betaling med bank- og kredittkort, inkludert MasterCard og Visa, gjennom en sikker betalingstjeneste. Kortinformasjonen blir lagret for å forenkle fremtidige betalinger, slik at Kunden unngår å måtte legge inn dette ved hvert kjøp eller fornyelse. Ved kjøp av abonnementstjenester samtykker Kunden samtidig til at beløpet for valgte abonnement kan trekkes automatisk ved forfall. Kunden plikter å påse at kortet som legges inn er gyldig, at vedkommende kan disponere dette, og at det har tilstrekkelig dekning ved fremtidige forfall. Abonnementet vil løpe inntil Kunden avbestiller eller endrer dette, eller dersom det ikke lykkes å trekke avtalt beløp på forfall, jf. avsnitt om Mislighold.

3. Tjenestenivå

Det er en målsetning at Digipost skal være tilgjengelig for kunder og brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Posten kan innstille tjenesten i tilfelle teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Såfremt Posten er klar over at tjenesten vil bli innstilt, skal Posten varsle Kunden om dette i rimelig tid før tjenesten innstilles. Dersom innstillingen av tjenesten ikke er kjent på forhånd, skal Posten varsle Kunden så snart det er mulig.

Posten er ikke forpliktet til å varsle Kunden om innstilling av tjenesten som etter en forsvarlig vurdering antas ikke å ha betydning for Kunden. Et eksempel på en innstilling det her siktes til er korte innstillinger i ukurante tidsperioder utenfor normal arbeidstid.

Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse som Kunden har oppgitt ved registrering og/eller til Kundens postkasse i Digipost.

Forsendelser av Meddelelser gjennom Digipost vil behandles fortløpende og Meddelelsene vil normalt være tilgjengelig for mottaker omgående etter avsending. Forsendelsestiden vil imidlertid kunne variere, og ved stort antall samtidige oppgaver eller store oppgaver vil forsendelsestiden kunne øke.

De til enhver tid gjeldende produktspesifikasjoner for tjenester gjennom Digipost vil være tilgjengelig på www.digipost.no/bedrift.

4. Kundens bruk av Digipost

4.1. Generelt

Kunden skal kun benytte Digipost som beskrevet i disse Vilkårene.

Kunden kan logge seg på Digipost med BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten. Passord/kode generert fra slikt sikkerhetsinstrument er Kundens signatur ved bruk av Digipost. Det vil bli lagt til grunn at det er Kunden som har benyttet seg av den enkelte tjeneste på Digipost der hvor korrekt passord er benyttet. Sikkerhetsløsningene er beskyttet av et passord/kode og er personlig. Kunden er selv ansvarlig for bruken. Det er derfor svært viktig at det brukes et unikt passord/kode og at det aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for å være Kunden overfor Digipost. Passordet skal endres i samsvar med det som til enhver tid angis som krav til sikkerhetsløsningen.

Kunden er selv ansvarlig for tap som følge av at Kunden har gitt bort sin Digipost-informasjon til andre eller ikke sikret denne informasjonen forsvarlig. Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som Digipost gir tilgang til eller på annen måte uberettiget å tilegne seg data eller informasjon. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av Digipost. Dersom Kunden får uforvarende tilgang til andre brukeres eller kunders data i Digipost, plikter Kunden umiddelbart å varsle Posten skriftlig om tilfellet og slette eventuelle data som Kunden har mottatt.

Posten overvåker ikke innholdet i Meddelelser som sendes til, mottas, signeres eller arkiveres i Digipost-postkassen, og er således ikke ansvarlig for Meddelelsenes innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker.

Dersom Kunden oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Posten som leverandør av Digipost, skal Kunden varsle Posten om dette.

4.2. Sending av Meddelelser

Kunden plikter å identifisere eller merke Meddelelser på den måten som Posten til enhver tid krever. Utsendelse av Meddelelser som inneholder markedsføring skal skje i samsvar med markedsføringsloven og Postens retningslinjer for slike henvendelser via Digipost.

Ved utsendelse av faktura i Digipost, er Kunden ansvarlig for at innholdet i faktura og underliggende betalingskrav er korrekt og i samsvar med hverandre. Kunden kan kun sende faktura til mottakere, der det er etablert et avtale- eller fordringsforhold mellom mottaker og kreditor. Kunden kan ikke sende faktura for betaling av ytelser eller be om pengegaver, som mottaker på forhånd ikke har avtalt med kreditor.

4.3. Mottak og arkivering av Meddelelser

Bestemmelsene i dette punkt 4.3 kommer bare til anvendelse i den utstrekning Posten tilbyr Kunden funksjoner i Digipost for å motta og arkivere Meddelelser.

Kunden gir tillatelse til at alle potensielle avsendere, inkludert offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, kan benytte Digipost for kommunikasjon med Kunden. Kunden er innforstått med og aksepterer at avsenders bruk av Digipost erstatter tilsvarende kommunikasjon via ordinær post til Kundens fysiske postkasse/postboks. Kunden kan stenge for andre kunders og brukeres søk etter Kundens adresse i Digipost eller ethvert mottak av Meddelelser fra offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner ved å endre innstillingene for dette i Digipost.

Kunden er selv ansvarlig for at riktig e-postadresse og telefonnummer er lagret i Digipost og å opplyse om endringer på angitt måte, såfremt Kunden ønsker å motta varsel per e-post og/eller SMS (avhengig av hva som tilbys av Digipost) om Meddelelser mottatt i Kundens Digipost-postkasse.

Kunden er videre selv ansvarlig for å ha løpende oversikt over nye Meddelelser som mottas i Kundens Digipost-postkasse. Dette gjelder uansett om Kunden har valgt å bli varslet om Meddelelser mottatt i postkassen, eller ikke.

Avsendere av Meddelelser i Digipost kan be om varsel om at Meddelelser er åpnet av Kunden. Slike Meddelelser vil være merket spesielt.

I tilfeller hvor tidspunktet Meddelelsen er sendt av avsender kan være av betydning for avsender, mottaker eller andre, skal tidspunktet angitt av avsender i Meddelelsen eller på annen måte, og ikke tidspunktet angitt for sending eller mottak i Digipost, legges til grunn.

5. Postens plikter og rettigheter

Posten er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Kunden iverksetter i henhold til disse Vilkårene. Postens ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til Kundens valgte autentiseringsløsning (BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten), utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over internett.

Dersom Posten blir kjent med feil, mangler, driftsforstyrrelser, og lignende, knyttet til Kundens bruk av Digipost, skal dette varsles Kunden så snart som mulig. Posten forbeholder seg retten til å nekte formidling, eventuelt fjerne Meddelelser i Digipost som etter Postens vurdering er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

Posten kan trekke tilbake Meddelelser i Digipost som er feilsendt, eller som er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller som på annet vis etter Postens vurdering innebærer misbruk av Digipost. Nevnte gjelder også Meddelelser som allerede er levert til brukeres Digipost-postkasse. Posten vil informere Kunden dersom slik tilbaketrekking finner sted.

Posten har anledning til å sende Meddelelser til Kunden vedrørende nye muligheter, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Digipost. Kunden gir videre Posten tillatelse til å benytte Digipost og den e-postadresse som Kunden har oppgitt ved registrering, til å rette markedsføringshenvendelser og andre henvendelser til Kunden. Kunden kan reservere seg mot markedsføringshenvendelser fra Posten, ved å endre innstillinger for dette i Digipost.

6. Endringer

Posten kan endre Vilkårene og priser med én måneds skriftlig varsel til Kunden. Varselet sendes til den e-postadresse som Kunden har oppgitt ved registrering og/eller til Kundens Digipost-postkasse. Tilsvarende gjelder dersom Posten foretar vesentlige innskrenkinger i Digipost sitt bruksområde. Endringer kan likevel gjennomføres uten forutgående varsel dersom endringen etter forsvarlig vurdering av Posten oppfattes å være til Kundens fordel eller er av mindre betydning. Dersom bruksområdet i Digipost utvides med nye funksjoner kan Kunden bli nødt til å bekrefte disse særskilt. Informasjon om nye funksjoner vil løpende oppdateres på www.digipost.no og/eller gjennom utsendelse av melding til Kundens Digipost-postkasse, eller gjennom kontaktperson for kunder med dedikert kundekontakt.

7. Taushetsplikt

Partene, deres ansatte og andre som måtte handle på partenes vegne, har taushetsplikt om Digipost og alle forhold partene blir kjent med i forbindelse med bruk av Digipost, herunder forhold som berører den annen parts forretningsmessige forhold, samt data og informasjon benyttet i Digipost. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av avtaleforholdet etter disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen. Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet etter disse Vilkårene er opphørt. Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi materiale eller opplysninger i henhold til lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

8. Databehandleravtale

8.1. Innledning

Posten vil behandle personopplysninger som nevnt i punkt 8.2 på vegne av Kunden som følge av at Kunden benytter Digipost. Posten opptrer da som databehandler for Kunden, og Kunden er behandlingsansvarlig. Dette punkt 8 i Vilkårene er å regne som en databehandleravtale mellom Posten og Kunden. Dersom det undertegnes en separat databehandleravtale, vil den gå foran reguleringen i dette punkt 8. Posten innestår for at forpliktelsene som påligger databehandler etter gjeldende personvernrett oppfylles, herunder at Posten har implementert tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sikre (i) at behandlingen av personopplysninger oppfyller kravene i gjeldende personvernrett og (ii) vern av den registrertes interesser.

8.2. Opplysninger og formål

Posten er databehandler for Kunden i følgende tilfeller:

Mottakeridentifisering: Kunden overfører til Posten fødselsnummer, navn og adresse eller annen kontaktinformasjon om Kundens kunder. Disse opplysningen brukes for at Posten skal kunne identifisere hvilke av Kundens kunder som er brukere av Digipost.

Sending av meldinger: I forbindelse med Postens mottak og sending av Kundens meldinger opptrer Posten som databehandler frem til meldingen er bekreftet levert og overført til mottaker. Opplysninger som behandles omfatter meldingen og opplysninger om mottaker, som fødselsnummer, navn og adresse eller annen kontaktinformasjon.

8.3. Konfidensialitet

Posten skal påse at det kun er personer som direkte trenger tilgang til personopplysninger for å oppfylle Posten forpliktelser overfor Kunden som har tilgang til personopplysningene. Posten skal sørge for at de som er involvert i behandlingen av personopplysningene har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

8.4. Instruks

Digipost inneholder funksjonalitet som er standard for alle kunder. Der gjeldende personopplysningsrett krever at Kunden skal gi databehandler dokumenterte instrukser for hvordan personopplysninger skal behandles, skal slike instruks regnes for å være gitt i henhold til hva som fremgår av Vilkårene og standard funksjonalitet. Kunden plikter å varsle Posten dersom Kunden mener at den behandling av personopplysninger som fremgår av vilkårene og funksjonaliteten i Digipost (instruksen) avviker fra Kundens rutiner knyttet til behandling av personopplysninger.

8.5. Bistand til Kunden

Kunden er ansvarlig for å påse at det foreligger relevant og tilstrekkelig grunnlag for behandlingen, samt at øvrige vilkår for behandling er oppfylt. Posten skal bistå Kunden med å oppfylle sine forpliktelser etter gjeldende personvernrett.

8.6. Utlevering til tredjeparter

Dersom den registrerte, myndigheter eller andre ber om informasjon fra Posten vedrørende behandlingen av personopplysninger som Posten behandler på vegne av Kunden, skal Posten henvise forespørselen til Kunden. Hvis Posten etter gjeldende personvernrett er pålagt å utlevere personopplysningene, må Posten informere Kunden om dette.

8.7. Kundens rett til informasjon

Posten skal på Kundens forespørsel gi Kunden slik informasjon og nødvendig assistanse for at Kunden skal kunne vise at forpliktelsene etter gjeldende personvernrett er oppfylt, herunder den nødvendige tilgang til og innsyn i dataene som behandles og systemene som benyttes. Posten skal videre bidra til revisjoner, herunder Kundens inspeksjoner.

8.8. Retting, sletting og tilbakelevering

Posten skal, i tråd med Digiposts rutiner for dette, rette, slette eller returnere alle personopplysninger som Posten har behandlet på vegne av Kunden etter disse Vilkårene og som nevnt i punkt 8.2. Personopplysninger overført fra Kunden vil bli slettet senest 6 måneder etter overføringstidspunktet. Dette gjelder med mindre gjeldende personvernrett krever lagring av personopplysningene.

8.9. Bruk av underleverandører

Kunden samtykker til at Posten benytter underleverandører for utførelsen av sine forpliktelser i henhold til Vilkårene. Posten vil opprettholde en liste over underleverandører til Digipost på digipost.no. og gi beskjed til Behandlingsansvarlig før eventuelle tiltenkte endringer. Posten er ansvarlig overfor Kunden for underleverandørenes utførelse av sine forpliktelser. Ved bruk av underleverandører i en stat utenfor EØS vil Posten alltid påse at vilkårene for overføring til tredjeland er oppfylt.

9. Behandling av personopplysninger

Som ledd i Postens oppfyllelse av avtalen med Kunden om bruk av Digipost vil Posten behandle personopplysninger relatert til Kunde, herunder om ansatte eller brukere tilknyttet Kundens konto.

Behandlingsansvarlig er Posten Bring AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo.

Behandlingen av personopplysninger, og rettighetene til den enkelte som får sine personopplysninger behandlet, er nærmere beskrevet i personvernerklæringen.

Som en del av tjenestene i Digipost vil Kunden kunne få tilgang til personopplysninger hvor Posten er behandlingsansvarlig. Kunden forplikter seg til kun å benytte slike personopplysninger som beskrevet fra Digipost, og ikke endre, bearbeide eller videreformidle dem mv.

10. Feil eller mangler ved Digipost

10.1. Reklamasjon

Kunden må gjøre gjeldende feil eller mangel ved Digipost som medfører at Kunden ikke får levert de tjenester Kunden har krav på etter disse Vilkårene innen rimelig tid, og senest innen 5 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

10.2. Avhjelp

Posten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en slik feil eller mangel ved Digipost, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

10.3. Prisavslag

Forekommer det feil eller mangel ved Digipost som medfører at Kunden ikke får levert de tjenester Kunden har krav på etter disse Vilkårene, kan Kunden kreve prisavslag. Kunden vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet et forholdsmessig prisavslag for den aktuelle tjenesten. Dersom Kunden i slike tilfeller har vært forhindret fra å sende ut Meddelelser, har ikke Kunden rett til prisavslag for disse Meddelelsene, men vil kunne ha rett til erstatning dersom vilkårene for dette er oppfylt.

10.4. Erstatning. Ansvarsbegrensning

Posten er ikke på noen måte ansvarlig for konsekvenstap eller indirekte tap som følge av slike feil eller mangler, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra Postens side. Som indirekte tap regnes blant annet: tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt eller tap som følge av ødelagte eller forringede data, eller andre uforutsette skader på grunn av mislighold eller feil i tjenesten.

Posten er imidlertid under enhver omstendighet ikke ansvarlig for at Meddelelser ikke kommer frem til Kunden eller mottakere av Meddelelser fra Kunden rettidig. Tjenestene er basert på at Kunden selv sørger for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende. Posten har intet ansvar for de data som Kunden sender eller mottar ved bruk av Digipost. Posten har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Kundens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, nekting, fjerning eller sletting av Meddelelser i henhold til punkt 5 eller lignende. Posten kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjeparter eller brukere av Digipost, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens data, hindrer eller vanskeliggjør Kundens bruk av Digipost.

Postens samlede erstatningsansvar overfor Kunden er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende fakturabeløpet for den leverte tjeneste, dog maksimalt kr. 30 000,-, for hvert skadetilfelle/hver ansvarsutløsende begivenhet. Dette gjelder ikke dersom Kundens tap skyldes forsett fra Postens side.

Beror Kundens direkte tap på kontraktsmedhjelpere som Posten har engasjert for å utføre ytelsen overfor Kunden, er Posten ansvarlig bare om også disse kontraktsmedhjelperne ville være ansvarlige etter ovennevnte på samme måte som Posten ville vært.

10.5. Hevning

Kunden kan etter skriftlig varsel til Posten heve avtaleforholdet Kunden har med Posten etter disse Vilkårene med umiddelbar virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Postens side.

11. Kundens mislighold

11.1. Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold kan Posten kreve forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. I tillegg kan Posten pålegge de til enhver tid gjeldende lovbestemte gebyrer ved innkrevning av utestående betaling fra Kunden. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt.

11.2. Hevning og stengning

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kundens side, kan Posten etter skriftlig varsel til Kunden umiddelbart heve avtaleforholdet med Kunden etter disse Vilkårene, med den virkning at Kunden ikke får tilgang til Digipost. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at Kunden har oppgitt feil eller mangelfull informasjon om Kunden, betalingsmislighold, at det som følge av alvorlig svikt i Kundens kredittverdighet eller evne til å betale er forventet at Kunden sannsynligvis ikke kommer til å oppfylle sine forpliktelse(r) etter Vilkårene og at det derfor vil kunne inntre kontraktsbrudd som gir Posten hevingsrett med mindre Kunden stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse. Det regnes videre som vesentlig mislighold at Kunden bryter lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annen måte misbruker Digipost eller informasjon eller data som er en del av Digipost. Det vises også til de Postens Generelle betalingsbetingelser, som kommer til anvendelse så langt de passer.

Posten har rett til midlertidig å stenge tilgangen til Digipost (suspensjon) inntil undersøkelser eller avklaringer om Kundens bruk av Digipost er gjennomført. Posten skal så langt mulig varsle Kunden skriftlig ved e-post og/eller Meddelelse til Brukerens Digipost-postkasse før tilgangen til Digipost midlertidig stenges. Uavhengig av om det foreligger et mislighold eller forventet mislighold, kan Posten heve avtaleforholdet hvis det i forbindelse med Kundens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende.

12. Skadeløsholdelse

Kunden skal holde Posten skadesløs i den utstrekning Posten mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart og kravet eller ansvaret er basert på Kundens krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, know-how eller bedriftshemmelighet), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene ved bruk av Digipost. Kunden skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Posten gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. Dersom et slikt krav rettes mot Posten skal Kunden dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Kunden blir kjent med at krav vil bli reist mot Posten i forbindelse med Kundens bruk av Digipost, skal Kunden umiddelbart varsle Posten skriftlig.

13. Fritakelsesgrunner (force majeure)

Posten er ikke ansvarlig for tap som skyldes lovinngrep eller administrative handlinger, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, hærverk, sabotasje, terror, streik, lockout, boikott og blokade, uavhengig om det er Posten selv eller Postens organisasjon konflikten er rettet mot, eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Postens funksjoner, samt brudd i driften (herunder svikt i leveranser fra eksterne underleverandører) som skyldes ovenstående.

14. Overdragelser av rettigheter og plikter mv.

Posten kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til avtaleforholdet etter disse Vilkårene mellom selskaper internt i Posten-konsernet. Rett til vederlag kan fritt overdras også utenfor Posten-konsernet. Kunden kan overdra retten til å bruke Digipost som del av fusjon, fisjon eller virksomhetsoverdragelse hvor samtlige av Kundens aktiva overdras. Det samme gjelder ved overdragelser til andre enheter i samme konsern. Før slik overdragelse må det ikke foreligge utestående forpliktelser overfor Posten, og Kunden må skriftlig varsle Posten før overdragelse skjer. Tjenestene i Digipost kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjepart, herunder ved at Kunden utfører tjenester for tredjepart, verken mot vederlag eller gratis.

15. Varsel

Med mindre annet fremgår uttrykkelig av disse Vilkårene, skal varsel i forbindelse med avtaleforholdet etter disse Vilkårene skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til Posten: salg@digipost.no

eller

Posten Bring AS
Att: Digipost
Postboks 1500 Sentrum
0001 Oslo

Til Kunden:

Kundens Digipost-postkasse eller den e-postadresse som Kunden har oppgitt ved registrering, eller den postadresse som Kunden er registrert med i Digipost.

16. Ordinær oppsigelse

Partene har gjensidig rett til å si opp avtaleforholdet etter disse Vilkårene med tre måneders skriftlig varsel, uten nærmere begrunnelse, forutsatt at alle utestående forhold er gjort opp og at partene ikke har krav mot hverandre.

Partene kan si opp avtalen med kortere frist dersom Kunden ikke aksepterer gjeldende instrukser, jf. Vilkårene punkt 8.4 eller en ny underleverandør, jf. Vilkårene punkt 8.9.

Ved opphør av avtalen ved oppsigelse vil Kundens Digipost-konto og lagrede data slettes på opphørstidspunktet. Kunden er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Kunden ønsker å beholde etter opphørstidspunktet. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

Dersom Kunden slettes i Enhetsregisteret og/eller Foretaksregisteret, vil Kundens Digipost-konto og lagrede data slettes tre måneder etter Posten fikk beskjed om slettingen. De(n) som kan forplikte Kunden må kontakte Digipost for å få tilgang til Kundens Digipost-konto innen sletting. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

17. Jurisdiksjon og verneting

Kontrakten er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom Posten og Kunden skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.

Bruk av underleverandører

I Digipost benyttes følgende underleverandører i behandling av personopplysninger hvor Posten er databehandler for Kunden:

I Posten Signering benyttes i tillegg følgende underleverandører hvor Posten er databehandler for Kunden:

Tilleggsvilkår bedrift — sikker print

Følgende vilkår er tilleggsvilkår til «Avtalevilkår for bruk av Digipost for bedrifter, organisasjoner, mv.».

1. Om Digipost print

Gjennom løsningen Digipost print vil Kunden få full distribusjon av sine brev. Brev til mottakere som er brukere av Digipost vil bli distribuert digitalt. Brev til mottakere som ikke har en digital postkasse i Digipost, vil bli printet og distribuert fysisk gjennom Posten.

2. Pris og faktureringsbestemmelser

Forsendelser til brukere som har en digital postkasse følger den til enhver tid gjeldende prisliste for digitale forsendelser. Pris for bruk av Digipost print følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisene er angitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift.

3. Produktbeskrivelse

Alle dokumenter som skal distribueres må være i PDF-format versjon 1.5 eller nyere, se også punkt 5 om de spesifikke krav til forsendelsene. PDF-dokumenter blir printet as-is i A4 portrettformat. Fonter som ikke er standard Windows-fonter må følge med dokumentet. Alle andre fonter enn standard-fonter vil automatisk bli erstattet hvis PDF-dokumentet refererer til fonten. Dokumentene printes i sort-hvitt eller farge med kvalitet på 300 dpi. Alle ark printes tosidig. Dokumentene pakkes i en standard C4- eller C5-konvolutt med ett stort vindu (105 mm x 70 mm). Det vil fremgå av konvolutten at brevet er distribuert gjennom Digipost. For hvert brev printer Digipost et adresseark der mottakeradresse og returadresse fremgår. Det er det første arket som benyttes til adressering. Arket er ellers uten innhold og det legges inn mot vinduet i konvolutten. Utsending til print skjer en gang pr. virkedag. Forsendelser som mottas av Posten/Digipost før kl. 19.00 vil normalt være klart for fysisk distribusjon via Posten neste virkedag. En unik ID for brevet blir printet på hvert ark for enklere sporing av forsendelsen. Sendinger med ukjent adressat, eller som adressaten ikke ønsker å motta, returneres om mulig til avsender.

Brevpost utleveres til adressatens postadresse, som enten kan være til postkasse eller postboks. Mottaker av postsendinger er ansvarlig for oppsetting, vedlikehold samt merking av egen postkasse. Ved utilstrekkelig merking av postkassen, eller at Posten heller ikke har registrert at vedkommende bor på adressen, kan posten bli returnert til avsender. På steder med landpostbud blir registrerte postsendinger utlevert direkte til adressatens bolig. Adressater som ikke er tilstede ved leveringsforsøket og adressater som bor innenfor en grense på 1000 m fra det lokale salgsstedet, må hente registrerte sendinger her. Adressaten får i de sistnevnte tilfellene formidlet en hentemelding.

4. Spesifikke krav til forsendelsene

Riktig postadresse til mottaker må oppgis ved innsending. Dokumentene må være i PDFformat versjon 1.5 eller nyere. Alle dokumentsider må ha 18 mm marg på venstre side for påtrykk av strekkode. Returadresse må være spesifisert ved innsending.

5. Feil eller mangler

Ved feil eller mangler vises det til Vilkårene. For den fysiske distribusjonen gjelder Postens leveringsvilkår tilgjengelig på Postens nettside.

Tilleggsvilkår bedrift — digital signatur

Følgende vilkår er tilleggsvilkår til «Avtalevilkår for bruk av Digipost for bedrifter, organisasjoner, mv.».

1. Om Posten signering

Gjennom denne avtalen gir Posten Bring AS kunden tilgang til tjenesten Posten signering for digital signering av dokumenter. Kunden kan sende og motta dokumenter som skal signeres digitalt, enten gjennom Digipost, i Postens signeringsportal eller integrert i egen virksomhetsportal.

2. Pris og faktureringsbestemmelser

Pris for bruk av Posten signering følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisene er angitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift.

Dersom en bruker avbryter en signeringsprosess etter å ha initiert tjenesten, teller det som en signeringstransaksjon.

3. Produktbeskrivelse

Kunden vil med Posten signering kunne sende dokumenter som skal signeres digitalt. Mottakeren av slike dokumenter kan signere ved bruk av en allerede utstedt e-ID (Bank ID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten). Listen over tilgjengelige e-ID-er som benyttes vil kunne endre seg. Kunden plikter å identifisere eller merke forsendelsen på den måten som Posten til enhver tid krever.

Posten er å anse som databehandler for personopplysninger som Kunden er behandlingsansvarlig for og som inngår i Posten signering, jf kapittel 8 i de generelle vilkårene. Posten er ikke behandlingsansvarlig for noen opplysninger i Posten signering.

Etter signering er gjennomført får Kunden det ferdig signerte dokumentet. Dette kan lastes ned eller arkiveres i Digipost. Personen(e) som har signert dokumentet får på tilsvarende måte tilgang til en kopi av det signerte dokumentet, som de kan laste ned eller arkivere i Digipost.

4. Kundens bruk av digital signering

Ved å bruke funksjonaliteten for digital signering av dokumenter, er kunden selv ansvarlig for at dokumentet eller dokumentene som skal signeres er adressert til og blir signert av rett person.

Agreement terms and conditions for use of Digipost for businesses

Unfortunately, this page only exists in Norwegian.

Personvernerklæring for Digipost

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn, adresse, andre kontaktopplysninger og det kan være opplysninger som på en indirekte måte kan knyttes til deg som person.

I Digipost ønsker vi å gi deg som bruker god informasjon om hvordan vi oppbevarer og bruker de personopplysningene du har gitt oss i forbindelse med bruk av tjenester hos oss. Det er viktig for oss at du til enhver tid føler deg trygg på at vi oppbevarer og bruker disse opplysningene på en konfidensiell, riktig og lovlig måte.

1. Kort presentasjon av Digipost og relasjon til Posten Bring som behandlingsansvarlig.

Digipost er Posten Brings digitale postkasse. Gjennom denne tjenesten kan du som privatperson motta og oppbevare digital post. Det er således Posten Bring som eier tjenesten Digipost og det er Posten Bring som er behandlingsansvarlig for alle personopplysningene om deg som vi mottar når du tar i bruk tjenestene hos Digipost.

Du får som bruker av Digipost tilgang til din postkasse enten via vår nettside eller via Digipost sin egen app. Denne personvernerklæringen gjelder både ved bruk av nettsiden og bruk av Digipost sin app.

Det er Posten Bring som er behandlingsansvarlig etter norsk personvernvernlovgivning og som er ansvarlig for å påse at behandlingen av personopplysningene gjøres på en forsvarlig og lovlig måte i henhold til regelverket.

Posten Bring har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles og du kan få hjelp til å utøve dine rettigheter etter personopplysningsloven.

Du kan kontakte Postens personvernombud på personvernombud@posten.no.

2. Digipost tar vare på dine dokumenter og personopplysninger

Alle dokumenter du oppbevarer i Digipost er krypterte og er din personlige eiendom. Digipost har ikke innsyn i din postkasse og kan ikke dele innholdet med noen andre uten at du har gitt oss tillatelse til det.

Som en digital postkasse sørger vi for at du som bruker kan motta digital post fra avsendere Digipost har avtale med. Digipost er derfor databehandler for avsenderne og sørger for at post de sender kommer trygt frem til deg som bruker av våre tjenester. Når post er levert til deg som mottaker, sender vi en leveringsbekreftelse til avsender. Fra det tidspunktet er posten din eiendom og det er kun du som beslutter videre behandling av denne.

Posten er ikke ansvarlig for innhold i post som sendes. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til posten du mottar må du ta kontakt med avsenderen av posten du mottar i din digitale postkasse.

3. Nærmere om Digipost innsamling og bruk av personopplysninger

Digipost behandler personopplysninger om deg kun for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg. Vi vil under nærmere fortelle hva vi bruker opplysningene til, hvilke opplysninger vi behandler og hvor lenge vi oppbevarer opplysningene vi samler inn.

3.1 Hva bruker Digipost opplysningene til?

3.2 Hjemmel for å behandle opplysningene

Mens du har en aktiv konto hos oss behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre den avtalen vi har inngått med deg. Vi har da hjemmel for å behandle opplysningene fordi disse er nødvendige for å oppfylle avtalen, jf personopplysningsforordningen art 6 b).

3.3 Hvilke opplysninger behandler vi om deg

Opplysninger ut over dette behandles kun dersom du har gitt samtykke til dette. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du selv administrere ved å gå til "Dine samtykker og apper" i innstillingene.

Digipost bruker Postens adresseregister for å motta oppdateringer fra folkeregisteret og gjennom dette sikre at Digiposts opplysninger til enhver tid er oppdaterte i forhold til vårt behandlingsgrunnlag. For å sikre korrekte og oppdaterte opplysninger vil ditt fødsels- eller D-nummer registreres i Postens adresseregister når du registrerer deg i Digipost, dersom dette ikke er registrert her fra før.

3.4 Hvor lenge opplysningene oppbevares (sletteregler)

Opplysningene som er nevnt over oppbevares så lenge du har en aktiv konto hos Digipost.

Informasjon om bruk og pålogging slettes imidlertid etter 2 år.

Brev og annet du mottar i din elektroniske postkasse kan du selv bestemme om du vil beholde eller slette. Når du sletter noe fra din digitale postkasse blir det umiddelbart slettet hos oss. Vi har backup av systemene våre, noe som betyr at slettede dokumenter vil finnes i disse i opptil 365 dager etter sletting.

3.5 Behandling av opplysninger etter at du har avsluttet din konto hos Digipost

Etter at du har avsluttet din avtale med Digipost må vi oppbevare noen opplysninger om deg i en overgangsperiode. Som hovedregel vil opplysninger om dokumenter, tilganger og annen informasjon om din post og postkasse oppbevares i 3 måneder etter at avtalen er avsluttet.

Vi må imidlertid oppbevare opplysninger om navn, fødselsnummer og varsler i tre år for å sikre historikk, feilsøking og mulige tvistesaker. Dette trenger vi for å kunne bevise at post har blitt levert til deg, og for å gi oss mulighet til å finne eventuelle feil i systemet dersom noe ikke går som det skal. Digipostadresse vil ikke slettes slik at vi sikrer at det ikke blir gitt ut duplikater.

Hjemmel for oppbevaring av nevnte opplysninger etter at avtalen er sagt opp er begrunnet i at Digipost har berettiget interesse for videre oppbevaring jf personvernforordningen art 6 f. Digipost har erfart at flere av våre kunder kan angre avslutningen eller at slettingen av kontoen var feilaktig avsluttet. Basert på dette mener Digipost at en oppbevaring av opplysningene i 3 måneder etter avslutning er berettiget og at lagring i disse tilfellene ivaretar de kundens interesser.

Dersom kontoen avsluttes etter et dødsfall oppbevares opplysningen om kontoen og avdøde i 12 måneder etter at vi mottar melding om dødsfall fra folkeregisteret. Dette for å sikre at opplysninger som er nødvendig for avdødes etterkommere ikke går tapt og at alle etterlatte får nødvendig og viktig informasjon.

4. Deling av personopplysninger

Digipost vil ikke utlevere opplysninger til utenforstående med mindre du som bruker av tjenesten samtykker til dette. Vi kan etter samtykke fra deg som bruker for eksempel utlevere fakturaer til din bank eller gi selskaper du velger mulighet til å hente informasjon. Dette er i så fall noe du som bruker styrer og eventuelle samtykker kan til enhver tid trekkes tilbake.

Dersom det er en forutsetning for å sende, motta eller arkivere meldinger og post i din postkasse, vil nødvendige personopplysninger utleveres for å utføre denne tjenesten. Det innebærer blant annet at for at vi skal kunne levere deg digital post etter avtalen må din digipostadresse leveres ut til eventuelle avsendere slik at de kan registrere denne og deg som mottaker.

Annen utlevering av opplysninger vil kun gjøres dersom dette blir pålagt og mottaker har rettslig hjemmel for et slikt utleveringskrav.

5. Bruk av databehandlere

For gjennomføring av noen av våre tjenester og oppfyllelse av avtalen vi har med våre brukere benytter Digipost i enkelte tilfeller underleverandører; databehandlere i personopplysningslovens forstand. Dersom vi benytter oss av en databehandleravtale inngås det særskilte avtaler og databehandleren kan kun bruke dataene for å gjennomføre oppdrag på Digipost sine vegne. Digipost sine databehandlere blir pålagt å behandle data i tråd med denne personvernerklæringen.

6. Rett til innsyn, retting og sletting av dine opplysninger

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Som bruker av Digipost har du alltid rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registret om deg. Alle kontaktopplysninger vi har registrert om deg er tilgjengelig via Digipostkontoen din. Du kan her se hvilke opplysninger vi har registrert og selv korrigere noen av opplysningene dersom du oppdager at opplysningene er feilaktige eller utdaterte. Ønsker du innsyn i eventuelle andre opplysninger vi har registrert kan du ta kontakt med Personvernombudet, se kontaktinformasjon under.

Du kan ellers enkelt selv logge deg inn i din postkasse å slette eller laste ned det du har mottatt og lagret.

Du kan også kreve opplysninger om det selv slettet i forbindelse med avslutning av din konto, med mindre Digipost har begrunnet behov for videre oppbevaring.

For enkelte tjenester i Digipost kan du velge om du ønsker å gi oss samtykke til å bruke informasjon om deg slik at vi kan levere tjenesten. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Dette kan du selv administrere ved å gå til "Dine samtykker og apper" i innstillingene.

For å utøve dine rettigheter kan du kan ta kontakt med vårt personvernombud – kontakt personvernombud@posten.no

Du kan også ta kontakt med Datatilsynet dersom du ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger, www.datatilsynet.no

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

7. Informasjonssikkerhet

Posten har som mål at Digipost skal være den sikreste digitale postkassen i Norge og benytter anerkjente standarder og beste praksis i vårt arbeid med sikring av din postkasse og utveksling av informasjon.

Digipost gjennomfører jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstester av løsningene og er i god dialog med myndigheter og andre sikkerhetsmiljøer for å følge de beste standarder.

Våre viktigste sikkerhetstiltak er:

Digipost oppdaterer og vurderer våre sikkerhetstiltak løpende.

Privacy policy for Digipost

Personal data is information that can be linked to you as a person. This may include your name, address, other contact details and information that can be linked to you indirectly as a person.

As a user, Digipost wishes to provide you with useful information about how we store and use the personal data you have provided to us in connection with the use of our services. It is important to us to ensure that you feel confident at all times that we are keeping and using this information in a confidential, correct and legal manner.

1. BRIEF PRESENTATION OF DIGIPOST AND RELATIONSHIP TO NORWAY POST AS THE DATA CONTROLLER

Digipost is Posten Bring’s digital mailbox. As a private individual, you can receive and store digital mail through this service. Thus Posten Bring owns the Digipost service and Posten Bring is the data controller for all personal data about you that we receive when you start using Digipost services.

As a user of Digipost, you have access to your mailbox either via our website or via Digipost’s own app. This privacy policy applies both when using the website and when using the Digipost app.

Posten Bring is the data controller in accordance with Norwegian privacy legislation and is responsible for ensuring that the processing of personal data is carried out in a responsible and legal manner in accordance with the regulations.

Posten Bring has appointed a separate data protection officer whom you can contact if you have any questions about how your personal data is processed, and you can get help with exercising your rights under the Personal Data Act.

You can contact Posten Bring’s data protection officer at personvernombud@posten.no.

2. DIGIPOST LOOKS AFTER YOUR DOCUMENTS AND PERSONAL DATA

All the documents that you store in Digipost are encrypted and are your personal property. Digipost does not have access to your mailbox and cannot share the content with anyone else without your permission.

As a digital mailbox, we ensure that as a user you can receive digital mail from senders with whom Digipost has an agreement. Digipost is therefore the data processor for the senders and ensures that the mail they send arrives safely to you as a user of our services. We send a delivery confirmation to the sender when the mail has been delivered to you as the recipient. From that point on, the mail is your property and only you will decide on the further processing of it.

Posten Bring is not responsible for the content of mail sent. If you have any questions or comments about the mail you receive, you must contact the sender of the mail you receive in your digital mailbox.

3. FURTHER INFORMATION ABOUT DIGIPOST COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA

Digipost processes personal data about you only in order to fulfil the agreement we have entered into with you. We will explain below what we use the data for, what data we process and how long we keep the data we collect.

3.1 What does Digipost use the information for?

3.2 Legal basis for processing the data

While you have an active account with us, we process data in order to fulfil the agreement we have entered into with you. We then have a legal basis for processing the data because this is necessary to fulfil the agreement, cf. Art. 6 b of the Personal Data Regulation).

3.3 What data we process about you

Information beyond this is processed only if you have given your consent to this. You may withdraw your consent at any time. You can manage this yourself by going to “Your consents and apps” in the settings.

Digipost uses Posten Bring’s address register to receive updates from the national population register, thereby ensuring that Digipost’s information is updated at all times in relation to our legal basis. In order to ensure correct and updated information, your national personal identification number or D number will be registered in Posten Bring’s address register when you register in Digipost, if this is not already registered here.

3.4 How long the data is stored (deletion rules)

The above information is stored for as long as you have an active account with Digipost.

However, information about usage and login is deleted after 2 years.

You can decide for yourself whether to keep or delete letters and other items you receive in your electronic mailbox. When you delete something from your digital mailbox, we delete it on our side. We have backups of our systems, which means that deleted documents will remain in these for up to 365 days after deletion.

3.5 Processing of data after you have closed your account with Digipost

We need to keep some information about you for a transitional period after you have terminated your agreement with Digipost. As a general rule, information about documents, accesses and other information about your mail and mailbox will be retained for 3 months after the agreement has been terminated.

However, we must keep information about your name, personal identification number and notifications for three years in order to ensure history, troubleshooting and possible disputes. We need this to be able to prove that mail has been delivered to you, and to enable us to find any errors in the system if anything does not go as it should. Your Digipost address will not be deleted so as to ensure that duplicates are not issued.

The legal basis for the storage of said information after the agreement has been terminated is the fact that Digipost has a legitimate interest in further storage, cf. Art. 6 f of the General Data Protection Regulation. Digipost has found that a number of our customers may want to undo the termination or that the deletion of the account was terminated incorrectly. Based on this, Digipost is of the opinion that storage of the information for 3 months after termination is justified and that storage in these cases safeguards the customer’s interests.

If the account is terminated after a death, the information about the account and the deceased will be stored for 12 months after we receive notification of the death from the national population register. This is to ensure that information that is necessary for the deceased’s heirs is not lost and that all surviving relatives receive necessary and important information.

4. SHARING OF PERSONAL DATA

Digipost will not disclose information to third parties unless you, as a user of the service, consent to this. We may, with your consent, supply invoices to your bank, for example, or provide companies of your choice with the option to retrieve information. If so, this is something that you manage as a user, and any consents can be withdrawn at any time.

Necessary personal data will be provided to perform this service if this is a prerequisite for sending, receiving or archiving messages and mail in your mailbox. This means, among other things, that for us to be able to deliver digital mail to you under the agreement, your Digipost address must be submitted to any sender so that they can register this and you as the recipient.

Other disclosure of information will only take place if this is ordered and the recipient has legal authority for such a disclosure requirement.

5. USE OF DATA PROCESSORS

Digipost uses subcontractors in certain cases for the implementation of some of our services and the fulfilment of the agreement we have with our users; data processors in the sense of the Personal Data Act. If we use a data processing agreement, special agreements are entered into and the data processor may only use the data to carry out tasks on Digipost’s behalf. Digipost’s data processors are required to process data in accordance with this privacy policy.

6. RIGHT OF ACCESS, CORRECTION AND ERASURE OF YOUR DATA

You have a number of rights in accordance with the Personal Data Act when we process personal data about you.

As a Digipost user, you always have the right to access the information we have registered about you. All contact information we have registered about you can be accessed via your Digipost account. You can see here which data we have registered and correct some of the data yourself if you discover that the data is incorrect or outdated. If you would like access to any other information we have registered, you can contact the data protection officer, see contact information below.

Otherwise, you can easily log into your mailbox yourself to delete or download what you have received and saved.

You can also request information about the deletion in connection with the termination of your account, unless Digipost has justified the need for further storage.

For certain services in Digipost, you can choose whether you want to give us consent to use information about you so that we can deliver the service. You may withdraw your consent to us at any time. You can manage this yourself by going to “Your consents and apps” in the settings.

To exercise your rights, you can contact our data protection officer – contact personvernombud@posten.no

You can also contact the Norwegian Data Protection Authority if you wish to complain about our processing of personal data, www.datatilsynet.no

Norwegian Data Protection Authority
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

7. INFORMATION SECURITY

Posten Bring aims to ensure that Digipost is the most secure digital mailbox in Norway and uses recognised standards and best practices in our efforts to secure your mailbox and exchange information.

Digipost conducts regular risk assessments and security tests of the solutions and maintains good dialogue with the authorities and other security environments in order to comply with the best standards.

Our most important security measures are:

Digipost updates and evaluates our security measures on an ongoing basis.